bip_menu_top

2014-11-19 11:26:00

NR XLI/324/14 z dnia 12 listopada 2014 r.


w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości więcej...

2014-11-19 11:20:56

NR XLI/323/14 z dnia 12 listopada 2014 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę podatku rolnego na obszarze gminy Sędziejowice na rok 2015 więcej...

2014-11-19 11:18:16

NR XLI/322/14 z dnia 12 listopada 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-11-19 11:16:57

NR XLI/321/14 z dnia 12 listopada 2014 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2014 - 2020 więcej...

2014-10-28 11:09:07

NR XL/320/14 z dnia 16 października 2014 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej na organizację manewrów pożarniczych w gminie Sędziejowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie więcej...

2014-10-28 11:07:05

NR XL/319/14 z dnia 16 października 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-10-28 11:05:08

NR XL/318/14 z dnia 16 października 2014 r.


w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn.:"Ochrona środowiska naturalnego gminy Sędziejowice poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej", nr POIS.09.03.0000-303/13, realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywności energetycznej-Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (konkurs nr 2/POiŚ/9.3/2013)współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 więcej...

2014-10-02 08:15:31

NR XXXIX/317/14 z dnia 25 września 2014 r.


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do zawierania porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej więcej...

2014-10-02 08:13:33

NR XXXIX/316/14 z dnia 25 września 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-10-02 08:12:13

NR XXXIX/315/14 z dnia 25 września 2014 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2014-2020 więcej...

2014-10-02 08:10:47

NR XXXIX/314/14 z dnia 25 września 2014 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie więcej...

2014-10-02 08:08:12

NR XXXIX/313/14 z dnia 25 września 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/311/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup pompy wysokiej wydajności dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku więcej...

2014-08-07 11:26:16

NR XXXVIII/312/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-08-07 11:23:40

NR XXXVIII/311/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup pompy wysokiej wydajności dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku więcej...

2014-08-07 11:20:44

NR XXXVIII/310/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.


w sprawie udzielania dotacji celowej pieca c.o. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie więcej...

2014-08-07 11:08:01

NR XXXVIII/309/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup pieca c.o. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku więcej...

2014-08-07 11:06:04

NR XXXVIII/308/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach więcej...

2014-06-30 10:09:08

NR XXXVII/307/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.


w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice więcej...

2014-06-30 10:07:45

NR XXXVII/306/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.


w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami więcej...

2014-06-30 10:05:08

NR XXXVII/305/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wykupu nieruchomości w miejscowości Sędziejowice więcej...

2014-06-30 10:03:47

NR XXXVII/304/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego więcej...

2014-06-30 10:02:11

NR XXXVII/303/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-06-30 10:00:46

NR XXXVII/302/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2014 - 2020 więcej...

2014-06-30 09:59:15

NR XXXVII/301/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach więcej...

2014-06-30 09:57:07

NR XXXVII/300/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice z tytułu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2013 rok więcej...

2014-06-30 09:53:03

NR XXXVII/299/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2013 rok więcej...

2014-06-04 12:28:03

NR XXXVI/298/14 z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice więcej...

2014-06-04 12:25:08

NR XXXVI/297/14 z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziejowicach więcej...

2014-06-04 12:22:45

NR XXXVI/296/14 z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego więcej...

2014-06-04 12:20:28

NR XXXVI/295/14 z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/272/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2014-06-04 12:17:00

NR XXXVI/294/14 z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-06-04 12:14:04

NR XXXVI/293/14 z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-06-04 12:11:15

NR XXXVI/292/14 z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/283/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2014 - 2020 więcej...

2014-06-04 12:07:27

NR XXXVI/291/14 z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sędziejowice więcej...

2014-04-30 13:51:10

UCHWAŁA NR XXXV/290/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym więcej...

2014-04-30 13:50:17

UCHWAŁA NR XXXV/289/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014 r.


w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sędziejowice na lata 2014-2020 więcej...

2014-04-30 13:48:35

UCHWAŁA NR XXXV/288/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2013 rok więcej...

2014-04-30 13:47:40

UCHWAŁA NR XXXV/287/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2013 rok więcej...

2014-04-30 13:46:25

UCHWAŁA NR XXXV/286/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach więcej...

2014-04-30 13:45:21

UCHWAŁA NR XXXV/285/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2014-04-30 13:43:51

UCHWAŁA NR XXXV/284/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-04-30 13:42:37

Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.


zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2014-2020 więcej...

2014-04-30 13:40:11

UCHWAŁA NR XXXV/282/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014 r.


w sprawie dotacji celowej na działalność kulturalno-oświatową OSP w Sędziejowicach więcej...

2014-04-30 13:36:24

UCHWAŁA NR XXXV/281/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014 r.


w sprawie dotacji celowej na organizację spotkania członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Sędziejowice więcej...

2014-04-04 15:06:25

NR XXXIV/280/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sędziejowice więcej...

2014-04-04 15:05:05

NR XXXIV/279/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania więcej...

2014-04-04 14:39:09

NR XXXIV/278/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2014 rok więcej...

2014-04-04 14:37:14

NR XXXIV/277/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2013 rok więcej...

2014-04-04 14:35:20

NR XXXIV/276/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2013 rok więcej...

2014-04-04 14:33:19

NR XXXIV/275/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r. więcej...

2014-04-04 14:29:26

NR XXXIV/274/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok więcej...

2014-04-04 14:24:39

NR XXXIV/273/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sędziejowice na lata 2014 - 2017" więcej...

2014-04-04 14:22:44

NR XXXIV/272/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2014-04-04 14:20:44

NR XXXIV/271/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie funduszu sołeckiego więcej...

2014-04-04 14:19:36

NR XXXIV/270/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice więcej...

2014-04-04 14:17:45

NR XXXIV/269/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-04-04 14:16:14

NR XXXIV/268/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sędziejowice więcej...

2014-04-04 14:14:11

NR XXXIV/267/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice oraz uchwalenia Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice więcej...

2014-02-28 15:12:01

NR XXXIII/266/14 z dnia 20 lutego 2014 r.


w sprawie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2014-02-28 15:09:22

NR XXXIII/265/14 z dnia 20 lutego 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Poznajemy aktywne lepsze jutro" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2014 więcej...

2014-02-28 15:06:34

NR XXXIII/264/14 z dnia 20 lutego 2014 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 więcej...

2014-02-28 15:01:49

NR XXXIII/263/14 z dnia 20 lutego 2014 r.


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 więcej...

2014-02-28 14:59:28

NR XXXIII/262/14 z dnia 20 lutego 2014 r.


w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 więcej...

2014-02-28 14:56:53

NR XXXIII/261/14 z dnia 20 lutego 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-02-28 14:55:24

NR XXXIII/260/14 z dnia 20 lutego 2014 r.


w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji więcej...

2014-02-28 14:54:12

NR XXXIII/259/14 z dnia 20 lutego 2014 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2014-02-28 14:52:25

NR XXXIII/258/14 z dnia 20 lutego 2014 r.


w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice więcej...

2014-01-08 09:19:33

NR XXXII/257/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2014 r. więcej...

2014-01-08 09:15:19

NR XXXII/256/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/145/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym więcej...

2014-01-08 09:11:44

NR XXXII/255/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 więcej...

2014-01-08 09:10:08

NR XXXII/254/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok więcej...

2014-01-08 09:07:36

NR XXXII/253/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXI/165/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty więcej...

2014-01-08 09:04:03

NR XXXII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości więcej...

2014-01-08 09:00:55

NR XXXII/251/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie Sędziejowice na lata 2014 - 2020 więcej...

2014-01-08 08:57:50

NR XXXII/250/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2014-01-08 08:47:24

NR XXXII/249/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2014-01-08 08:44:51

NR XXXII/248/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2014 więcej...

2014-01-08 08:42:45

NR XXXII/247/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2014-2020 więcej...

2013-12-03 11:00:31

NR XXXI/246/13 z dnia 28 listopada 2013 r.


w sprawie wyrażenia woli do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2013-12-03 10:57:30

NR XXXI/245/13 z dnia 28 listopada 2013 r.


w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości więcej...

2013-12-03 10:56:11

NR XXXI/244/13 z dnia 28 listopada 2013 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę podatku rolnego na obszarze gminy Sędziejowice na rok 2014 więcej...

2013-12-03 10:52:54

NR XXXI/243/13 z dnia 28 listopada 2013 r.


w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" więcej...

2013-12-03 10:49:27

NR XXXI/242/13 z dnia 28 listopada 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-12-03 10:47:29

NR XXXI/241/13 z dnia 28 listopada 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2013-10-29 09:58:33

NR XXX/240/13 z dnia 24 października 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-10-29 09:56:35

NR XXX/239/13 z dnia 24 października 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013-2020 więcej...

2013-10-02 12:20:08

NR XXIX/238/13 z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2013-10-02 12:17:43

NR XXIX/237/13 z dnia 26 września 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości więcej...

2013-10-02 12:14:39

NR XXIX/236/13 z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób więcej...

2013-10-02 12:12:06

NR XXIX/235/13 z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/146/12 z dnia 26 września 2012 r. Rady Gminy Sędziejowice w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sędziejowice na lata 2012-2015 więcej...

2013-10-02 12:08:38

NR XXIX/234/13 z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie umowy o partnerstwie więcej...

2013-10-02 12:07:10

NR XXIX/233/13 z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-10-02 12:04:52

NR XXIX/232/13 z dnia 26 września 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2013-10-02 12:02:35

NR XXIX/231/13 z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zapolice więcej...

2013-08-27 11:18:29

NR XXVIII/230/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Sędziejowice do konkursu zamkniętego "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP" więcej...

2013-08-27 11:15:04

NR XXVIII/229/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r.


w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice więcej...

2013-08-27 11:12:11

NR XXVIII/228/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r.


w sprawie wzniesienia pomnika Powstańców 1863 r. więcej...

2013-08-27 11:09:15

NR XXVIII/227/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-08-27 11:06:32

NR XXVIII/226/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2013-08-27 11:03:40

NR XXVIII/225/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r.


w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji więcej...

2013-07-23 12:41:59

NR XXVII/224/13 z dnia 19 lipca 2013 r.


w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu jej noszenia więcej...

2013-07-23 12:37:40

NR XXVII/223/13 z dnia 19 lipca 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-07-23 12:33:03

NR XXVII/222/13 z dnia 19 lipca 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2013-07-23 12:30:31

NR XXVII/221/13 z dnia 19 lipca 2013 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXII/177/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2013-06-28 13:57:50

NR XXVI/220/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.


w sprawie wykupu nieruchomości w miejscowości Sędziejowice więcej...

2013-06-28 13:56:20

NR XXVI/219/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-06-28 13:54:32

NR XXVI/218/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013-2020 więcej...

2013-06-28 13:52:14

NR XXVI/217/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice z tytułu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2012 rok więcej...

2013-06-28 13:50:00

NR XXVI/216/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2012 rok więcej...

2013-05-27 14:52:57

NR XXV/215/13 z dnia 21 maja 2013 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXIV/206/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 – 2020 więcej...

2013-05-27 14:50:24

NR XXV/214/13 z dnia 21 maja 2013 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXI/162/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 więcej...

2013-05-02 13:55:16

NR XXIV/213/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.


w sprawie stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-14 więcej...

2013-05-02 13:53:54

NR XXIV/212/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2012 rok więcej...

2013-05-02 13:52:08

NR XXIV/211/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach więcej...

2013-05-02 13:48:34

NR XXIV/210/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach więcej...

2013-05-02 13:44:48

NR XXIV/209/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach więcej...

2013-05-02 13:42:24

NR XXIV/208/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2013-05-02 13:40:39

NR XXIV/207/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-05-02 13:39:26

NR XXIV/206/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2013-05-02 13:37:37

NR XXIV/205/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXIII/185/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-05-02 13:34:59

NR XXIV/204/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXIII/184/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013-2020 więcej...

2013-03-29 12:33:08

NR XXIII/203/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie ustanowienia logo Gminy Sędziejowice oraz zasad jego używania więcej...

2013-03-29 12:31:21

NR XXIII/202/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach więcej...

2013-03-29 12:30:01

NR XXIII/201/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sędziejowice na lata 2013 - 2015 więcej...

2013-03-29 12:28:22

NR XXIII/200/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach więcej...

2013-03-29 12:26:27

NR XXIII/199/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 r. więcej...

2013-03-29 12:24:13

NR XXIII/198/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok więcej...

2013-03-29 12:22:47

NR XXIII/197/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r. więcej...

2013-03-29 12:21:12

NR XXIII/196/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2013 rok więcej...

2013-03-29 12:17:52

NR XXIII/195/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2012 rok więcej...

2013-03-29 12:16:10

NR XXIII/194/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2012 rok więcej...

2013-03-29 12:13:55

NR XXIII/193/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Sędziejowice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion więcej...

2013-03-29 12:08:49

NR XXIII/192/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków więcej...

2013-03-29 12:06:33

NR XXIII/191/13 z dnia 22 marca 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2013-03-29 12:02:20

NR XXIII/190/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice" więcej...

2013-03-29 12:00:40

NR XXIII/189/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2013-03-29 11:58:34

NR XXIII/188/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. więcej...

2013-03-29 11:57:22

NR XXIII/187/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sędziejowice i jej jednostkom organizacyjnym więcej...

2013-03-29 11:54:16

NR XXIII/186/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie dotacji celowej na organizację spotkania członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Sędziejowice więcej...

2013-03-29 11:52:40

NR XXIII/185/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-03-29 11:51:38

NR XXIII/184/13 z dnia 22 marca 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2013-03-29 11:50:10

NR XXIII/183/13 z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXII/178/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 stycznia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2013-02-04 12:44:48

NR XXII/182/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.


w sprawie sprawozdań z realizacji planu pracy stałych komisji Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2013-02-04 12:20:18

NR XXII/181/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.


w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu do realizacji wspólnego działania promocyjnego - wydawania pisma samorządów powiatu łaskiego "Panorama Łaska" więcej...

2013-02-04 12:17:29

NR XXII/180/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.


w sprawie realizacji zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę wspólnie przez Gminę Sędziejowice i Gminę Zapolice więcej...

2013-02-04 12:15:23

NR XXII/179/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-02-04 12:13:55

NR XXII/178/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2013-02-04 12:11:39

NR XXII/177/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2013-02-04 12:10:06

NR XXII/176/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.


w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie więcej...

2013-02-04 12:08:32

NR XXII/175/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXI/162/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 więcej...

2013-01-04 10:15:19

NR XXI/174/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


zmieniająca uchwałę Nr II/8/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2013-01-04 10:12:18

NR XXI/173/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


zmieniająca uchwałę Nr II/7/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2013-01-04 10:09:46

NR XXI/172/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2013 r. więcej...

2013-01-04 10:07:44

NR XXI/171/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


zmieniająca uchwałę NR V/35/03 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice więcej...

2013-01-04 10:04:43

NR XXI/170/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera i pieczęci Gminy Sędziejowice oraz zasad ich używania więcej...

2013-01-04 10:02:04

NR XXI/169/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach więcej...

2013-01-04 09:59:33

NR XXI/168/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok więcej...

2013-01-04 09:57:25

NR XXI/167/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice" więcej...

2013-01-04 09:55:48

NR XXI/166/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2013-01-04 09:51:11

NR XXI/165/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty więcej...

2013-01-04 09:47:34

NR XXI/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2013-01-04 09:44:30

NR XXI/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2020 więcej...

2013-01-04 09:40:18

NR XXI/162/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 więcej...

2013-01-04 09:37:13

NR XXI/161/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2012-11-30 12:23:10

NR XX/160/12 z dnia 27 listopada 2012 r.


w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sędziejowice więcej...

2012-11-30 12:20:11

NR XX/159/12 z dnia 27 listopada 2012 r.


w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" więcej...

2012-11-30 12:16:15

NR XX/158/12 z dnia 27 listopada 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego więcej...

2012-11-30 12:13:35

NR XX/157/12 z dnia 27 listopada 2012 r.


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2012-2020 więcej...

2012-11-30 12:10:32

NR XX/156/12 z dnia 27 listopada 2012 r.


w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości więcej...

2012-11-30 12:09:08

NR XX/155/12 z dnia 27 listopada 2012 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę podatku rolnego na obszarze gminy Sędziejowice na rok 2013 więcej...

2012-11-30 12:06:24

NR XX/154/12 z dnia 27 listopada 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-11-30 12:04:43

NR XX/153/12 z dnia 27 listopada 2012 r.


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2020 więcej...

2012-11-09 13:27:37

NR XIX/152/12 z dnia 8 listopada 2012 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XIII/106/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012 więcej...

2012-09-28 11:03:18

NR XVIII/151/12 z dnia 26 września 2012 r.


w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego więcej...

2012-09-28 11:00:23

NR XVIII/150/12 z dnia 26 września 2012 r.


zmieniająca uchwałę nr XVIII/145/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym więcej...

2012-09-28 10:51:21

NR XVIII/149/12 z dnia 26 września 2012 r.


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2012-09-28 10:48:16

NR XVIII/148/12 z dnia 26 września 2012 r.


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości więcej...

2012-09-28 10:44:58

NR XVIII/147/12 z dnia 26 września 2012 r.


w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie więcej...

2012-09-28 10:40:13

NR XVIII/146/12 z dnia 26 września 2012 r.


w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2015 więcej...

2012-09-28 10:38:22

NR XVIII/145/12 z dnia 26 września 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-09-28 10:36:57

NR XVIII/144/12 z dnia 26 września 2012 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2020 więcej...

2012-09-17 14:08:47

NR XVII/143/12 z dnia 10 września 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-09-17 14:07:08

NR XVII/142/12 z dnia 10 września 2012 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2020 więcej...

2012-07-04 11:41:48

NR XVI/141/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2012-07-04 11:36:43

NR XVI/140/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania więcej...

2012-07-04 11:35:13

NR XVI/139/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu więcej...

2012-07-04 11:32:58

NR XVI/138/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziejowice więcej...

2012-07-04 11:29:19

NR XVI/137/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2011 rok więcej...

2012-07-04 11:27:25

NR XVI/136/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2012-07-04 11:25:44

NR XVI/135/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


zmieniająca uchwałę nr VII/55/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r.w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso więcej...

2012-07-04 11:21:33

NR XVI/134/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-07-04 11:20:04

NR XVI/133/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2020 więcej...

2012-07-04 11:17:00

NR XVI/132/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2011 r. więcej...

2012-07-04 11:12:27

NR XVI/131/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2011 rok więcej...

2012-05-08 11:54:34

NR XV/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2011 rok więcej...

2012-05-08 11:47:41

NR XV/129/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2011 rok więcej...

2012-05-08 11:43:54

NR XV/128/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2011 rok więcej...

2012-05-08 11:40:43

NR XV/127/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2011 rok więcej...

2012-05-08 11:38:21

NR XV/126/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach więcej...

2012-05-08 11:35:40

NR XV/125/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2012-05-08 11:32:40

NR XV/124/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie dotacji celowej na organizację spotkania członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Sędziejowice więcej...

2012-05-08 11:29:35

NR XV/123/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XIV/112/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-05-08 11:27:09

NR XV/122/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-05-08 11:25:49

NR XV/121/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2020 więcej...

2012-04-06 10:56:31

NR XIV/120/12 z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie nadania imienia boisku szkolnemu przy Zespole Szkół w Marzeninie więcej...

2012-04-06 10:53:46

NR XIV/119/12 z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2012 r. więcej...

2012-04-06 10:52:03

NR XIV/118/12 z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 r. więcej...

2012-04-06 10:49:37

NR XIV/117/12 z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2011 r. więcej...

2012-04-06 10:47:45

NR XIV/116/12 z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2013 więcej...

2012-04-06 10:46:23

NR XIV/115/12 z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. więcej...

2012-04-06 10:44:16

NR XIV/114/12 z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2012-04-06 10:42:01

NR XIV/113/12 z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 r. więcej...

2012-04-06 10:40:40

NR XIV/112/12 z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-04-06 10:38:46

NR XIV/111/12 z dnia 29 marca 2012 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2020 więcej...

2012-04-06 10:36:46

NR XIV/110/12 z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XIII/106/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012 więcej...

2012-04-06 10:33:44

NR XIV/109/12 z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XIII/105/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2020 więcej...

2012-02-08 14:04:57

NR XIII/108/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.


w sprawie sprawozdań z realizacji planu pracy stałych komisji Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2012-02-08 14:03:15

NR XIII/107//12 z dnia 25 stycznia 2012 r.


w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych więcej...

2012-02-08 14:00:31

NR XIII/106/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012 więcej...

2012-02-08 13:56:58

NR XIII/105/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2020 więcej...

2012-01-11 09:09:51

NR XII/104/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie wydatków budżetu gminy Sędziejowice nie wygasających z upływem roku budżetowego 2011 więcej...

2012-01-11 09:04:40

NR XII/103/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu więcej...

2012-01-11 08:58:41

NR XII/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2012 rok więcej...

2012-01-11 08:56:25

NR XII/101/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok więcej...

2012-01-11 08:50:32

NR XII/99/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2011 - 2020 więcej...

2011-12-28 12:57:57

NR XI/98/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.


w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2002 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych więcej...

2011-12-28 12:55:30

NR XI/97/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych więcej...

2011-12-28 12:54:06

NR XI/96/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości więcej...

2011-12-28 12:52:26

NR XI/95/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.


w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości więcej...

2011-12-05 14:03:48

NR X/94/11 z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2002 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych więcej...

2011-12-05 14:01:14

NR X/93/11 z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Sędziejowice przez Lokalną Grupę Działania "Dolina rzeki Grabi" więcej...

2011-12-05 13:59:11

NR X/92/11 z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego więcej...

2011-12-05 13:57:04

NR X/91/11 z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie wystąpienia Gminy Sędziejowice ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2011-12-05 13:54:53

NR X/90/11 z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. więcej...

2011-12-05 13:52:42

NR X/89/11 z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych więcej...

2011-12-05 13:51:24

NR X/88/11 z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości więcej...

2011-12-05 13:50:05

NR X/87/11 z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości więcej...

2011-12-05 13:48:48

NR X/86/11 z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Sędziejowice na rok 2012 więcej...

2011-12-05 13:46:27

NR X/85/11 z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011 więcej...

2011-12-05 13:44:11

NR X/84/11 z dnia 29 listopada 2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2011 - 2020 więcej...

2011-11-02 13:43:19

NR IX/83/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łasku więcej...

2011-11-02 13:41:41

NR IX/82/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie powołania komisji skrutacyjnej więcej...

2011-11-02 13:27:42

NR IX/81/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2011-11-02 13:26:00

NR IX/80/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału na terenie Gminy Sędziejowice więcej...

2011-11-02 13:23:42

NR IX/79/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Żagliny więcej...

2011-11-02 13:22:08

NR IX/78/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa więcej...

2011-11-02 13:20:39

NR IX/77/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice - Kolonia więcej...

2011-11-02 13:12:46

NR IX/76/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sędziejowice za pierwsze półrocze 2011 r. więcej...

2011-11-02 13:10:43

NR IX/75/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011 więcej...

2011-11-02 13:09:10

NR IX/74/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr VIII/67/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011 więcej...

2011-11-02 13:06:22

NR IX/73/11 z dnia 21.10.2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2011 - 2020 więcej...

2011-11-02 13:04:17

NR IX/72/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego gminnego zespołu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze więcej...

2011-11-02 12:59:26

NR IX/71/11 z dnia 21.10.2011 r.


w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników więcej...

2011-09-07 10:12:39

NR VIII/70/11 z dnia 30.08.2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego więcej...

2011-09-07 10:11:18

NR VIII/69/11 z dnia 30.08.2011 r.


w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych więcej...

2011-09-07 10:07:10

NR VIII/68/11 z dnia 30.08.2011 r.


w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice" więcej...

2011-09-07 10:04:55

NR VIII/67/11 z dnia 30.08.2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011 więcej...

2011-09-07 10:03:20

NR VIII/66/11 z dnia 30.08. 2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2011 - 2020 więcej...

2011-07-08 10:39:33

NR VII/65/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie obchodu 150. rocznicy Powstania Styczniowego na terenie gminy więcej...

2011-07-08 10:37:14

NR VII/64/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sędziejowice więcej...

2011-07-08 10:36:02

NR VII/63/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sędziejowice więcej...

2011-07-08 10:34:23

NR VII/62/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu więcej...

2011-07-08 10:32:05

NR VII/61/11 z dnia 28.06.2011 r.


uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Sędziejowice więcej...

2011-07-08 10:29:35

NR VII/60/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Zespołu ratownictwa medycznego podstawowego P i Zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego S więcej...

2011-07-08 10:12:12

NR VII/59/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziejowice więcej...

2011-07-08 10:10:06

NR VII/57/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sędziejowice więcej...

2011-07-08 10:07:49

NR VII/56/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy Sędziejowice więcej...

2011-07-08 10:05:20

NR VII/55/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso więcej...

2011-07-08 10:01:35

NR VII/54/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2010 rok więcej...

2011-07-08 09:58:09

NR VII/53/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2010 rok więcej...

2011-07-08 09:55:26

NR VII/52/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2010 rok więcej...

2011-07-08 09:52:56

NR VII/51/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2010 rok więcej...

2011-07-08 09:50:39

NR VII/50/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011 więcej...

2011-07-08 09:48:13

NR VII/49/11 z dnia 28.06.2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2011 - 2020 więcej...

2011-07-08 09:45:48

NR VII/48/11 z dnia 20.06.2011 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice więcej...

2011-07-08 09:43:10

NR VII/47/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. więcej...

2011-07-08 09:39:51

NR VII/46/11 z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 r. więcej...

2011-05-18 11:12:30

NR VI/45/11 z dnia 10.05.2011 r.


w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice. więcej...

2011-05-18 11:09:46

NR VI/44/11 z dnia 10.05.2011 r.


w sprawie zmiany składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice. więcej...

2011-05-18 11:07:55

NR VI/43/11 z dnia 10.05.2011 r.


w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach. więcej...

2011-05-18 11:05:39

NR VI/42/11 z dnia 10.05.2011 r.


w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za rok 2010. więcej...

2011-05-18 11:01:27

NR VI/41/11 z dnia 10.05.2011 r.


zmieniająca uchwałę nr IV/24/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Sędziejowicach. więcej...

2011-05-18 10:58:03

NR VI/40/11 z dnia 10.05.2011 r.


w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Pruszkowie. więcej...

2011-05-18 10:56:23

NR VI/39/11 z dnia 10.05.2011 r.


w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Sędziejowice. więcej...

2011-05-18 10:52:56

NR VI/38/11 z dnia 10.05.2011 r.


w sprawie zatwierdzenia cen wody oraz opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej. więcej...

2011-05-18 10:47:44

NR VI/37/11 z dnia 10.05.2011 r.


w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2011 r. więcej...

2011-05-18 10:45:09

NR VI/36/11 z dnia 10.05.2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011. więcej...

2011-05-18 10:42:15

NR VI/35/11 z dnia 10.05.2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2011 - 2020. więcej...

2011-04-01 10:44:19

NR V/34/11 z dnia 24.03.2011 r.


w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach. więcej...

2011-04-01 10:42:22

NR V/33/11 z dnia 24.03.2011 r.


w sprawie trybu i sposoby powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. więcej...

2011-04-01 10:39:05

NR V/32/11 z dnia 24.03.2011 r.


w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 r. więcej...

2011-04-01 10:36:39

NR V/31/11 z dnia 24.03.2011 r.


w sprawie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok. więcej...

2011-04-01 10:34:39

NR V/30/11 z dnia 24.03.2011 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu. więcej...

2011-04-01 10:31:41

NR V/29/11 z dnia 24.03.2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2011 - 2020. więcej...

2011-04-01 10:28:40

NR V/28/11 z dnia 24.03.2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011. więcej...

2011-03-04 09:23:15

NR IV/27/11 z dnia 24.02.2011 r.


w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Pruszkowie więcej...

2011-03-04 09:19:45

NR IV/26/11 z dnia 24.02.2011 r.


w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Sędziejowice więcej...

2011-03-04 09:18:27

NR IV/25/11 z dnia 24.02.2011 r.


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania porozumień międzygminnych więcej...

2011-03-04 09:16:13

NR IV/24/11 z dnia 24.02.2011 r.


w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach więcej...

2011-03-04 09:12:59

NR IV/23/11 z dnia 24.02.2011 r.


zmieniająca uchwałę nr XX/130/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych więcej...

2011-03-04 09:09:47

NR IV/22/11 z dnia 24.02.2011 r.


w sprawie funduszu sołeckiego w 2012 roku więcej...

2011-03-04 09:07:12

NR IV/21/11 z dnia 24.02.2011 r.


w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwach gminy Sędziejowice więcej...

2011-03-04 09:03:43

NR IV/20/11 z dnia 24.02.2011 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011 więcej...

2011-03-04 09:00:01

NR IV/19/11 z dnia 24.02.2011 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2011-2020 więcej...

2011-01-19 13:53:34

NR III/18/10 z dnia 28.12.2010 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013. więcej...

2011-01-19 13:51:20

NR III/17/10 z dnia 28.12.2010 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013. więcej...

2011-01-19 13:48:48

NR III/16/10 z dnia 28.12.2010 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2011 rok. więcej...

2011-01-19 13:46:58

NR III/15/10 z dnia 28.12.2010 r.


w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 - 2015. więcej...

2011-01-19 13:44:32

NR III/14/10 z dnia 28.12.2010 r.


w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011 r. więcej...

2011-01-19 13:42:16

NR III/13/10 z dnia 28.12.2010 r.


w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. więcej...

2011-01-19 13:30:43

NR III/12/10 z dnia 28.12.2010 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. więcej...

2011-01-19 13:24:58

NR III/11/10 z dnia 28.12.2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. więcej...

2011-01-19 13:22:19

NR III/10/10 z dnia 28.12.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010 więcej...

2011-01-19 13:20:46

NR II/9/10 z dnia 2.12.2010 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice więcej...

2011-01-19 13:18:57

NR II/8/10 z dnia 2.12.2010 r.


w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2011-01-19 13:16:42

NR II/7/10 z dnia 2.12.2010 r.


w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2011-01-19 13:14:25

NR II/6/10 z dnia 2.12.2010 r.


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2011-01-19 13:12:24

NR I/5/10 z dnia 2.12.2010 r.


w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2011-01-19 13:10:43

NR I/4/10 z dnia 2.12.2010 r.


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej więcej...

2011-01-19 13:08:59

NR I/3/10 z dnia 2.12.2010 r.


w sprawie liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2011-01-19 13:07:28

NR I/2/10 z dnia 2.12.2010 r.


w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2011-01-19 13:05:37

NR I/1/10 z dnia 2.12.2010 r.


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej więcej...

bip_menu_bottom