bip_menu_top

2010-12-01 12:39:38

NR XXXVII/245/10 z dnia 05.11.2010 r.


w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/172/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego. więcej...

2010-12-01 12:31:10

NR XXXVII/244/10 z dnia 05.11.2010 r.


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do zawarcia porozumienia komunalnego dotyczącego funkcjonowania komunikacji autobusowej. więcej...

2010-12-01 12:28:33

NR XXXVII/243/10 z dnia 05.11.2010 r.


w sprawie zezwoleń od podatku od nieruchomości. więcej...

2010-12-01 12:24:15

NR XXXVII/242/10 z dnia 05.11.2010 r.


w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości. więcej...

2010-12-01 12:22:34

NR XXXVII/241/10 z dnia 05.11.2010 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu. więcej...

2010-12-01 12:20:44

NR XXXVII/240/10 z dnia 05.11.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010. więcej...

2010-10-01 13:15:50

NR XXXVI/239/10 z dnia 22.09.2010 r.


w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie. więcej...

2010-10-01 13:14:02

NR XXXVI/238/10 z dnia 22.09.2010 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. więcej...

2010-10-01 13:12:04

NR XXXVI/237/10 z dnia 22.09.2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zabudowanej nieruchomości. więcej...

2010-10-01 13:09:55

NR XXXVI/236/10 z dnia 22.09.2010 r.


w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. więcej...

2010-10-01 13:08:27

NR XXXVI/235/10 z dnia 22.09.2010 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/227/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. więcej...

2010-10-01 13:05:24

NR XXXVI/234/10 z dnia 22.09.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010. więcej...

2010-10-01 13:03:05

NR XXXVI/233/10 z dnia 22.09.2010 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sędziejowice za pierwsze półrocze 2010 r. więcej...

2010-06-25 13:55:57

NR XXXIV/230/10 z dnia 23.06.2010 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. więcej...

2010-06-25 13:49:48

NR XXXIV/229/10 z dnia 23.06.2010 r.


w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sędziejowice za pierwsze półrocze 2010 r. więcej...

2010-06-25 13:46:29

NR XXXIV/228/10 z dnia 23.06.2010 r.


zmieniająca uchwałę nr XXIX/191/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2010 r. więcej...

2010-06-25 13:41:49

NR XXXIV/227/10 z dnia 23.06.2010 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki. więcej...

2010-06-25 13:40:29

NR XXXIV/226/10 z dnia 23.06.2010 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu. więcej...

2010-06-25 13:39:01

NR XXXIV/225/10 z dnia 23.06.2010 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2009 r. i Nr XXXIII/215/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. więcej...

2010-06-25 13:32:44

NR XXXIV/224/10 z dnia 23.06.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010. więcej...

2010-05-11 11:18:59

NR XXXIII/223/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Żagliny. więcej...

2010-05-11 11:16:51

NR XXXIII/222/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa. więcej...

2010-05-11 11:14:08

NR XXXIII/221/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice-Kolonia. więcej...

2010-05-11 11:10:05

NR XXXIII/220/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie oceny zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie obejmującym sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. więcej...

2010-05-11 11:06:37

NR XXXIII/219/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie zatwierdzenia cen wody oraz opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej. więcej...

2010-05-11 11:04:06

NR XXXIII/218/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu. więcej...

2010-05-11 11:02:27

NR XXXIII/217/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. więcej...

2010-05-11 10:57:04

NR XXXIII/216/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. więcej...

2010-05-11 10:54:36

NR XXXIII/215/10 z dnia 29.04.2010 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXV/169/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej. więcej...

2010-05-11 10:48:49

NR XXXIII/214/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego. więcej...

2010-05-11 10:46:26

NR XXXIII/213/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010. więcej...

2010-05-11 10:44:38

NR XXXIII/212/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2010 r. więcej...

2010-05-11 10:42:02

NR XXXIII/211/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2009 r. więcej...

2010-05-11 10:38:34

NR XXXIII/210/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2009 r. więcej...

2010-05-11 10:35:55

NR XXXIII/209/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2009 r. więcej...

2010-05-11 10:32:20

NR XXXIII/208/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 r. więcej...

2010-05-11 10:29:51

NR XXXIII/207/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. więcej...

2010-05-11 10:26:07

NR XXXIII/206/10 z dnia 29.04.2010 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice. więcej...

2010-05-11 10:23:13

NR XXXII/205/10 z dnia 21.04.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010. więcej...

2010-03-05 10:01:24

NR XXXI/204/10 z dnia 26.02.2010 r.


w sprawie sprawozdań z realizacji planu pracy stałych komisji Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2010-03-05 09:59:28

NR XXXI/203/10 z dnia 26.02.2010 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Ośrodka Medycyny Paliatywnej (poradnia medycyny paliatywnej, hospicjum domowe). więcej...

2010-03-05 09:55:13

NR XXXI/202/10 z dnia 26.02.2010 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku poradni chorób naczyń. więcej...

2010-03-05 09:52:12

NR XXXI/201/10 z dnia 26.02.2010 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiaty w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej. więcej...

2010-03-05 09:41:29

NR XXXI/200/10 z dnia 26.02.2010 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku poradni ginekologiczno-położniczej w Łasku-Kolumnie. więcej...

2010-03-05 09:36:55

NR XXXI/199/10 z dnia 26.02.2010 r.


w sprawie sprawozdania z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Sędziejowice za 2009 rok. więcej...

2010-03-05 09:33:47

NR XXXI/198/10 z dnia 26.02.2010 r.


w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Sędziejowice. więcej...

2010-03-05 09:30:57

NR XXXI/197/10 z dnia 26.02.2010 r.


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marzenin na lata 2009-2016. więcej...

2010-03-05 09:28:41

NR XXXI/196/10 z dnia 26.02.2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku. więcej...

2010-03-05 09:24:58

NR XXXI/195/10 z dnia 26.02.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010. więcej...

2010-02-12 08:49:01

NR XXX/194/10 z dnia 28.01.2010 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu. więcej...

2010-02-12 08:47:29

NR XXX/193/10 z dnia 28.01.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010. więcej...

2010-02-12 08:42:08

NR XXX/192/10 z dnia 28.01.2010 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010. więcej...

2010-01-20 11:32:35

NR XXIX/191/09 z dnia 29.12.2009 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2010 rok. więcej...

2010-01-20 11:30:58

NR XXIX/190/09 z dnia 29.12.2009 r.


w sprawie gminnego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 rok. więcej...

2010-01-20 11:30:14

NR XXIX/189/09 z dnia 29.12.2009 r.


w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r. więcej...

2010-01-20 11:29:14

NR XXIX/188/09 z dnia 29.12.2009 r.


w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu gospodarki odpadami gminy Sędziejowice". więcej...

2010-01-20 11:28:37

NR XXIX/187/09 z dnia 29.12.2009 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

2010-01-20 11:27:43

NR XXVIII/186/09 z dnia 08.12.2009 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

2010-01-20 11:27:04

NR XXVIII/185/09 z dnia 08.12.2009 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu inwestycyjnego gminy Sędziejowice na lata 2007-2010". więcej...

2010-01-20 11:26:20

NR XXVII/184/09 z dnia 26.11.2009 r.


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania porozumień międzygminnych. więcej...

2010-01-20 11:25:36

NR XXVII/183/09 z dnia 26.11.2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Sędziejowice darowizny. więcej...

2010-01-20 11:23:18

NR XXVII/182/09 z dnia 26.11.2009 r.


w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sędziejowice". więcej...

2010-01-20 11:14:16

NR XXVII/181/09 z dnia 26.11.2009 r.


w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Marzenin". więcej...

2010-01-20 11:11:53

NR XXVII/180/09 z dnia 26.11.2009 r.


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. więcej...

2010-01-20 11:07:39

NR XXVII/179/09 z dnia 26.11.2009 r.


w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości. więcej...

2010-01-20 11:03:42

NR XXVII/178/09 z dnia 26.11.2009 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

bip_menu_bottom