bip_menu_top
print

2010-07-12 12:54:40

Zasady dostępu do informacji publicznej


Zasady dostępu do informacji publicznej

Prawo do uzyskania informacji przysługuje każdemu. Nie wolno żądać od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
· uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
· wglądu do dokumentów urzędowych,
· dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
· niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Formy udostępniania informacji:
· udostępnianie na wniosek,
· udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
· wstęp na posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów , w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
· wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Udostępnianie informacji na wniosek:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli jest to niemożliwe powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
W Biuletynie Informacji Publicznej nie zostały uwzględnione informacje niejawne występujące w Urzędzie Gminy zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową, które zostały oznaczone klauzulą tajności „poufne" lub „zastrzeżone" na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U Nr 11, poz. 95 z póź. zm.). Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie tajemnicy służbowej, skarbowej, statystycznej lub innych tajemnic prawnie chronionych.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2010-07-12 13:02:53 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 12.07.2010 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2010 11:31
Liczba wyświetleń: 18390

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zasady dostępu do informacji publicznej 12.07.2010 13:02 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom