bip_menu_top

2017-08-29 09:29:58

Uchwała NR III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziecinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji więcej...

2017-06-01 09:38:09

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok więcej...

2017-06-01 09:31:20

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.


Uchwała Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Program współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" więcej...

bip_menu_bottom