bip_menu_top

2018-10-24 08:21:12

NR XLVI/336/18 z dnia 17 października 2018 r.


w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej więcej...

2018-10-24 08:17:30

NR XLVI/335/18 z dnia 17 października 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-10-05 14:30:04

NR XLV/334/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Niecenia więcej...

2018-10-05 14:28:16

NR XLV/333/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice więcej...

2018-10-05 14:26:30

NR XLV/332/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny, gmina Sędziejowice więcej...

2018-10-05 14:24:31

NR XLV/331/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce, gmina Sędziejowice więcej...

2018-10-05 14:21:59

NR XLV/330/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany - część wschodnia, gmina Sędziejowice więcej...

2018-10-05 14:19:29

NR XLV/329/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra, gmina Sędziejowice więcej...

2018-10-05 14:17:26

NR XLV/328/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny, gmina Sędziejowice więcej...

2018-10-05 14:15:17

NR XLV/327/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin, gmina Sędziejowice więcej...

2018-10-05 14:11:09

NR XLV/326/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice" więcej...

2018-10-05 14:08:51

NR XLV/325/18 z dnia 27 września 2018 r.


zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2018-10-05 14:06:11

NR XLV/324/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-10-05 14:04:22

NR XLV/323/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-10-05 14:02:11

NR XLV/322/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 więcej...

2018-08-13 12:36:50

NR XLIV/321/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-08-13 12:34:23

NR XLIV/320/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 więcej...

2018-08-13 12:31:36

NR XLIV/319/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.


w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Sędziejowice przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty więcej...

2018-08-13 12:26:32

NR XLIV/318/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łaskiego zmieniającego uchwałę nr XLI/277/02 w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym więcej...

2018-08-13 12:23:46

NR XLIV/317/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sędziejowice więcej...

2018-08-13 12:20:19

NR XLIV/316/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso więcej...

2018-08-13 12:16:42

NR XLIV/315/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2018-08-13 12:12:42

NR XLIV/314/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice" więcej...

2018-06-26 14:58:03

NR XLIII/313/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sędziejowice więcej...

2018-06-26 14:55:24

NR XLIII/312/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.


w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania więcej...

2018-06-26 14:52:55

NR XLIII/311/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.


w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli więcej...

2018-06-26 14:49:40

NR XLIII/310/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego więcej...

2018-06-26 14:46:57

NR XLIII/309/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm3/min z kompletem węży więcej...

2018-06-26 14:44:13

NR XLIII/308/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-06-26 14:42:23

NR XLIII/307/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 więcej...

2018-06-04 13:39:08

NR XLII/306/18 z 24 maja 2018r.


zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/277/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2018-06-04 13:38:56

NR XLII/305/18 z 24 maja 2018r.


w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody więcej...

2018-06-04 13:38:43

NR XLII/304/18 z 24 maja 2018r.


w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych więcej...

2018-06-04 13:38:18

NR XLII/303/18 z 24 maja 2018r.


w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice" więcej...

2018-06-04 13:38:07

NR XLII/302/18 z 24 maja 2018r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-06-04 13:37:55

NR XLII/301/18 z 24 maja 2018r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 więcej...

2018-06-04 13:37:40

NR XLII/300/18 z 24 maja 2018r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2017 rok więcej...

2018-06-04 13:37:19

NR XLII/299/18 z 24 maja 2018r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok więcej...

2018-06-04 13:31:53

NR XLI/298/18 z dnia 7 maja 2018r.


w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego więcej...

2018-06-04 13:30:31

NR XLI/297/18 z dnia 7 maja 2018r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-06-04 13:22:26

NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 więcej...

2018-06-04 13:20:26

NR XLI/295/18 z dnia 7 maja 2018 r.


w sprawie zmniejszenia liczby drzew w alei przydrożnej stanowiącej pomnik przyrody więcej...

2018-04-20 12:05:56

NR XL/294/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-04-20 12:00:17

NR XL/293/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 więcej...

2018-04-04 08:54:13

NR XXXIX/292/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych więcej...

2018-04-04 08:52:59

NR XXXIX/291/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2018-04-04 08:52:00

NR XXXIX/290/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2018-04-04 08:50:11

NR XXXIX/289/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2018 rok więcej...

2018-04-04 08:49:01

NR XXXIX/288/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2017 rok więcej...

2018-04-04 08:47:59

NR XXXIX/287/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2017 rok więcej...

2018-04-04 08:41:40

NR XXXIX/286/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania więcej...

2018-04-04 08:39:51

NR XXXIX/285/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu więcej...

2018-04-04 08:36:36

NR XXXIX/284/18 z dnia 28 marca 2018 r.


zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2018-04-04 08:33:59

NR XXXIX/283/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP na Centrum Strażacko-Kulturalne w Marzeninie” więcej...

2018-04-04 08:26:33

NR XXXIX/282/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018r. więcej...

2018-04-04 08:21:50

NR XXXIX/281/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 więcej...

2018-03-01 08:46:01

NR XXXVIII/280/18 z dnia 28 lutego 2018 r.


w sprawie utworzenia Przedszkola w Dobrej więcej...

2018-03-01 08:44:55

NR XXXVII/279/18 z dnia 22 lutego 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/168/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli więcej...

2018-03-01 08:41:46

NR XXXVII/278/18 z dnia 22 lutego 2018 r.


w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody więcej...

2018-03-01 08:40:15

NR XXXVII/277/18 z dnia 22 lutego 2018 r.


w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2018-02-01 15:09:02

NR XXXVI/276/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.


zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2018-02-01 15:05:38

NR XXXVI/275/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu więcej...

2018-02-01 15:03:50

NR XXXVI/274/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-01-04 10:56:15

NR XXXV/273/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2018 r. więcej...

2018-01-04 10:54:27

NR XXXV/272/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok więcej...

2018-01-04 10:53:02

NR XXXV/271/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok więcej...

2018-01-04 10:51:33

NR XXXV/270/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/96/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych więcej...

2018-01-04 10:49:19

NR XXXV/269/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych więcej...

2018-01-04 10:47:41

NR XXXV/268/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2018-01-04 10:46:12

NR XXXV/267/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2018 rok więcej...

2018-01-04 10:42:09

NR XXXV/266/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018 - 2025 więcej...

2017-12-05 13:41:35

NR XXXIV/265/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu więcej...

2017-12-05 13:39:49

NR XXXIV/264/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie przeniesienia własności nieruchomości położonej w miejscowości Kustrzyce więcej...

2017-12-05 13:37:18

NR XXXIV/263/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy więcej...

2017-12-05 13:34:11

NR XXXIV/262/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r." więcej...

2017-12-05 13:29:20

NR XXXIV/261/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych więcej...

2017-12-05 13:28:00

NR XXXIV/260/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości więcej...

2017-12-05 13:26:25

NR XXXIV/259/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie na zakup piły spalinowej więcej...

2017-12-05 13:24:21

NR XXXIV/258/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem więcej...

2017-12-05 13:21:31

NR XXXIV/257/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-12-05 13:20:15

NR XXXIV/256/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025 więcej...

2017-10-31 10:22:12

NR XXXIII/255/17 z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy więcej...

2017-10-31 10:20:10

NR XXXIII/254/17 z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-31 10:17:48

NR XXXIII/253/17 z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017 - 2025 więcej...

2017-10-03 12:57:11

NR XXXII/252/17 z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie więcej...

2017-10-03 12:52:37

NR XXXII/251/17 z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2017-10-03 12:45:21

NR XXXII/250/17 z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2018-2022" więcej...

2017-10-03 12:42:50

NR XXXII/249/17 z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków - część zachodnia, gmina Sędziejowice więcej...

2017-10-03 12:39:32

NR XXXII/248/17 z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wola Wężykowa - część zachodnia, gmina Sędziejowice więcej...

2017-10-03 12:36:31

NR XXXII/247/17 z dnia 28 września 2017 r.


zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2017-10-03 12:33:12

NR XXXII/246/17 z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Sędziejowice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny więcej...

2017-10-03 12:29:38

NR XXXII/245/17 z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-03 12:27:05

NR XXXII/244/17 z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025 więcej...

2017-07-06 12:21:12

NR XXXI/243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2017-07-06 12:19:20

NR XXXI/242/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach więcej...

2017-07-06 12:17:30

NR XXXI/241/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach Marzenin i Żagliny więcej...

2017-07-06 12:15:29

NR XXXI/240/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-07-06 12:13:02

NR XXXI/239/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025 więcej...

2017-06-01 10:16:47

NR XXX/238/17 z dnia 30 maja 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-06-01 10:12:20

NR XXX/237/17 z dnia 30 maja 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025 więcej...

2017-06-01 10:10:22

NR XXX/236/17 z dnia 30 maja 2017 r. r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2016 rok więcej...

2017-06-01 10:08:07

NR XXX/235/17 z dnia 30 maja 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok więcej...

2017-04-24 12:00:59

NR XXIX/234/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-04-24 11:51:16

NR XXIX/233/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025 więcej...

2017-04-04 11:28:01

NR XXVIII/232/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2017-04-04 11:26:21

NR XXVIII/231/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2017 rok więcej...

2017-04-04 11:24:44

NR XXVIII/230/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2016 rok więcej...

2017-04-04 11:23:08

NR XXVIII/229/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2016 rok więcej...

2017-04-04 11:21:19

NR XXVIII/228/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego więcej...

2017-04-04 11:19:25

NR XXVIII/227/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-04 11:16:52

NR XXVIII/226/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany-część wschodnia, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-04 11:14:32

NR XXVIII/225/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-04 11:12:03

NR XXVIII/224/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Sędziejowice i Sędziejowice-Kolonia, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-04 11:09:35

NR XXVIII/223/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-04 11:06:23

NR XXVIII/222/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-04 11:02:37

NR XXVIII/221/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule - część północna, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-04 11:00:05

NR XXVIII/220/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule - część południowa, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-04 10:57:03

NR XXVIII/219/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-04 10:54:09

NR XXVIII/218/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-03 15:19:24

NR XXVIII/217/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Nowe Kozuby i Grabica, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-03 15:16:10

NR XXVIII/216/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Grabia i Grabia Trzecia, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-03 15:13:46

NR XXVIII/215/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra, gmina Sędziejowice więcej...

2017-04-03 15:11:53

NR XXVIII/214/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Brzeski więcej...

2017-04-03 15:10:20

NR XXVIII/213/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2017-04-03 15:08:30

NR XXVIII/212/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2017-04-03 15:06:44

NR XXVIII/211/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-04-03 15:04:25

NR XXVIII/210/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025 więcej...

2017-04-03 15:01:17

NR XXVIII/209/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na utwardzenie placu przy budynku strażnicy więcej...

2017-02-20 15:14:08

NR XXVII/208/17 z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących przez Gminę Sędziejowice więcej...

2017-02-20 15:10:46

NR XXVII/207/17 z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły więcej...

2017-02-20 15:08:02

NR XXVII/206/17 z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego więcej...

2017-02-20 15:06:33

NR XXVII/205/17 z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sędziejowice do projektu wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1. Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 więcej...

2017-02-20 15:01:49

NR XXVII/204/17 z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice więcej...

2017-02-20 14:59:05

NR XXVII/203/17 z dnia 16 lutego 2017 r.


uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowościach Bilew i Marzenin więcej...

2017-02-20 14:22:13

NR XXVII/202/17 z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2017-02-20 14:19:35

NR XXVII/201/17 z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w Woli Marzeńskiej więcej...

2017-02-20 14:16:07

NR XXVII/200/17 z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-01-03 10:44:34

NR XXVI/199/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice" więcej...

2017-01-03 10:42:38

NR XXVI/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice więcej...

2017-01-03 10:38:42

NR XXVI/197/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2017 r. więcej...

2017-01-03 10:20:10

NR XXVI/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania więcej...

2017-01-03 10:14:02

NR XXVI/195/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok więcej...

2017-01-03 10:12:38

NR XXVI/194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok więcej...

2017-01-03 10:10:32

NR XXVI/193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Luciejów" więcej...

2017-01-03 10:08:54

NR XXVI/192/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Sędziejowice" więcej...

2017-01-03 10:04:26

NR XXVI/191/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice więcej...

2017-01-03 10:02:28

NR XXVI/190/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-01-03 09:59:24

NR XXVI/189/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017 - 2025 więcej...

2016-12-21 14:48:32

NR XXV/188/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącego współfinansowania opracowania Katalogu Ofert Inwestycyjnych więcej...

2016-12-21 14:46:06

NR XXV/187/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2016-12-21 14:43:38

NR XXIV/186/16 z dnia 29 listopada 2016 r.


w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" więcej...

2016-12-05 11:37:24

NR XXIV/185/16 z dnia 29 listopada 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-12-05 11:35:13

NR XXIV/184/16 z dnia 29 listopada 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016 - 2022 więcej...

2016-12-05 11:33:13

NR XXIV/183/16 z dnia 29 listopada 2016 r.


w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice więcej...

2016-12-05 11:31:21

NR XXIV/182/16 z dnia 29 listopada 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sędziejowice więcej...

2016-10-25 09:58:54

NR XXIII/181/16 z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowości Bilew i Marzenin więcej...

2016-10-25 09:56:11

NR XXIII/180/16 z dnia 21 października 2016 r.


uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowości Bilew i Marzenin - część wschodnia więcej...

2016-10-25 09:53:00

NR XXIII/179/16 z dnia 21 października 2016 r.


uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowości Bilew i Marzenin - część zachodnia więcej...

2016-10-25 09:49:39

NR XXIII/178/16 z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącego współfinansowania opracowania Katalogu Ofert Inwestycyjnych więcej...

2016-10-25 09:46:51

NR XXIII/177/16 z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości pod rozbudowę stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach więcej...

2016-10-25 09:44:42

NR XXIII/176/16 z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na zakup i dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 więcej...

2016-10-25 09:40:34

NR XXIII/175/16 z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-25 09:38:56

NR XXIII/174/16 z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na zakup agregatu prądotwórczego więcej...

2016-09-30 15:04:20

NR XXII/173/16 z dnia 28 września 2016 r.


zmieniająca uchwałę nr XIX/160/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2016-09-30 14:56:59

NR XXII/172/16 z dnia 28 września 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-09-30 14:54:56

NR XXII/171/16 z dnia 28 września 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2016-09-14 14:12:58

NR XXI/170/16 z dnia 12 września 2016 r.


w sprawie przystąpienia z Powiatem Łaskim do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski-Sędziejowice-Buczek-Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” więcej...

2016-09-14 14:08:43

NR XXI/169/16 z dnia 12 września 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-09-14 14:04:20

NR XX/168/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w skład mienia komunalnego więcej...

2016-08-23 14:19:57

NR XX/167/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice więcej...

2016-08-23 14:17:55

NR XX/166/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XIII/99/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowościach Bilew i Marzenin - część wschodnia więcej...

2016-08-23 14:15:00

NR XX/165/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-08-23 14:13:13

NR XX/164/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2016-07-06 10:15:36

NR XIX/163/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2016-2020 więcej...

2016-07-06 10:12:58

NR XIX/162/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach więcej...

2016-07-06 10:10:49

NR XIX/161/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2016-07-06 10:08:44

NR XIX/160/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2016-07-06 10:00:33

NR XIX/159/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice" więcej...

2016-07-06 09:58:04

NR XIX/158/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2016-07-06 09:56:07

NR XIX/157/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-07-06 09:54:31

NR XIX/156/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2016-07-06 09:52:05

NR XIX/155/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2015 rok więcej...

2016-07-06 09:49:41

NR XIX/154/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok więcej...

2016-04-29 13:36:38

NR XVIII/153/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę Nr XVII/133/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2016-04-29 13:33:57

NR XVIII/152/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę Nr XVII/130/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice więcej...

2016-04-29 13:28:08

NR XVIII/151/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice więcej...

2016-04-29 13:25:39

NR XVIII/150/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-07 13:05:00

NR XVII/149/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice więcej...

2016-04-07 13:02:58

NR XVII/148/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziejowice więcej...

2016-04-07 13:00:07

NR XVII/147/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok więcej...

2016-04-07 12:58:27

NR XVII/146/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok więcej...

2016-04-07 12:54:49

NR XVII/145/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2015 więcej...

2016-04-07 12:46:41

NR XVII/144/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2016-2020 więcej...

2016-04-07 12:44:16

NR XVII/143/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sędziejowice na lata 2016-2018 więcej...

2016-04-07 12:22:26

NR XVII/142/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie zmian w programie współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok więcej...

2016-04-07 12:19:05

NR XVII/141/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok więcej...

2016-04-07 12:13:30

NR XVII/140/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2016-04-07 12:11:43

NR XVII/139/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2016 rok więcej...

2016-04-07 12:09:43

NR XVII/138/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2015 rok więcej...

2016-04-07 12:05:59

NR XVII/137/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2015 rok więcej...

2016-04-07 11:53:26

NR XVII/136/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2016-04-07 11:51:06

NR XVII/135/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przyjęcia"Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice" więcej...

2016-04-07 11:48:19

NR XVII/134/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sędziejowice współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-303/13-00 więcej...

2016-04-07 11:41:36

NR XVII/133/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2016-04-07 11:39:35

NR XVII/132/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017" za okres 2014-2015 więcej...

2016-04-07 11:37:04

NR XVII/131/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Osinach więcej...

2016-04-07 11:34:54

NR XVII/130/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice więcej...

2016-04-07 11:33:23

NR XVII/129/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2016-04-07 11:31:35

NR XVII/128/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-07 11:28:05

NR XVII/127/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2016-02-17 09:05:38

NR XVI/126/16 z dnia 10 lutego 2016 r.


w sprawie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2016-02-17 09:00:47

NR XVI/125/16 z dnia 10 lutego 2016 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Marzenin więcej...

2016-02-17 08:59:06

NR XVI/124/16 z dnia 10 lutego 2016 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zduńska Wola więcej...

2016-02-17 08:57:32

NR XVI/123/16 z dnia 10 lutego 2016 r.


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do podpisania umowy partnerstwa z Miastem Zduńska Wola w sprawie przygotowania i realizacji Projektu pn.: „Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę kolejowej multimodalnej infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811, 131 w Zduńskiej Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego kolejowego korytarza towarowego” w ramach instrumentu finansowego Connecting Europe Facility więcej...

2016-02-17 08:54:38

NR XVI/122/16 z dnia 10 lutego 2016 r.


zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2016-02-17 08:51:53

NR XVI/121/16 z dnia 10 lutego 2016 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2016-02-17 08:49:42

NR XVI/120/16 z dnia 10 lutego 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-02-17 08:47:27

NR XVI/119/16 z dnia 10 lutego 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2016-02-17 08:45:34

NR XVI/118/16 z dnia 10 lutego 2016 r.


zmieniająca uchwałę Nr XV/107/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2016 rok więcej...

2016-01-07 12:10:00

NR XV/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Sędziejowice do Partnerstwa na rzecz projektu pn."e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa-Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych więcej...

2016-01-07 12:03:24

NR XV/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2016-01-07 12:02:03

NR XV/115/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2016 r. więcej...

2016-01-07 11:59:43

NR XV/114/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania więcej...

2016-01-07 11:55:51

NR XV/113/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok więcej...

2016-01-07 11:54:37

NR XV/112/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok więcej...

2016-01-07 11:53:10

NR XV/111/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Sędziejowice do realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 więcej...

2016-01-07 11:48:56

NR XV/110/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie utraty mocy uchwały Nr IX/80/11 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału na terenie Gminy Sędziejowice więcej...

2016-01-07 11:46:05

NR XV/109/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomosciami więcej...

2016-01-07 11:43:14

NR XV/108/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Sobiepany więcej...

2016-01-07 11:41:40

NR XV/107/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-01-07 11:39:20

NR V/106/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2015-12-11 09:04:14

NR XIV/105/15 z dnia 8 grudnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-12-11 09:00:54

NR XIV/104/15 z dnia 8 grudnia 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022 więcej...

2015-11-23 09:09:20

NR XIII/103/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" więcej...

2015-11-23 09:05:27

NR XIII/102/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sędziejowice na lata 2015-2032 więcej...

2015-11-23 09:03:21

NR XIII/101/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej więcej...

2015-11-23 08:59:57

NR XIII/100/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Bilew i Marzenin - część zachodnia więcej...

2015-11-23 08:55:17

NR XIII/99/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Bilew i Marzenin - część wschodnia więcej...

2015-11-23 08:49:46

NR XIII/98/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice więcej...

2015-11-23 08:44:38

NR XIII/97/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Marzenin więcej...

2015-11-23 08:42:04

NR XIII/96/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych więcej...

2015-11-23 08:40:14

NR XIII/95/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych więcej...

2015-11-23 08:38:29

NR XIII/94/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości więcej...

2015-11-23 08:37:10

NR XIII/93/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-11-23 08:33:26

NR XIII/92/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022 więcej...

2015-11-23 08:31:37

NR XIII/91/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na wymianę drzwi garażowych w budynku strażnicy więcej...

2015-11-23 08:29:10

NR XIII/90/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilewie na zakup i dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem więcej...

2015-10-06 10:34:47

NR XII/89/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Pruszków na działalność Wójta Gminy Sędziejowice więcej...

2015-10-06 10:33:07

NR XII/88/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sędziejowice więcej...

2015-10-06 10:31:40

NR XII/87/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Sedziejowice więcej...

2015-10-06 10:29:48

NR XII/86/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Korczyska więcej...

2015-10-06 10:28:23

NR XII/85/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Brzeski więcej...

2015-10-06 10:26:46

NR XII/84/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej więcej...

2015-10-06 10:24:19

NR XII/83/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Pruszków gmina Sędziejowice więcej...

2015-10-06 10:21:48

NR XII/82/15 z dnia 29 września 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie Sędziejowice na lata 2014-2020 więcej...

2015-10-06 10:19:35

NR XII/81/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2015-10-06 10:16:35

NR XII/80/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-10-06 10:15:22

NR XII/79/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022 więcej...

2015-10-06 10:13:56

NR XII/78/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2015-10-06 10:12:29

NR XII/77/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn.: "Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego" więcej...

2015-10-06 10:09:28

NR XII/76/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie utworzenia zintegrowanego systemu zarządzania Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Zduńska Wola - Karsznice więcej...

2015-09-08 13:36:05

NR XI/75/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Żagliny więcej...

2015-09-08 13:34:01

NR XI/74/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Sędziejowice Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej więcej...

2015-09-08 13:32:00

NR XI/73/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice więcej...

2015-09-08 13:28:23

NR XI/72/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sędziejowice współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-303/13-00 więcej...

2015-09-08 13:23:17

NR XI/71/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 85/15 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 3 lipca 2015 r. oraz Zarządzenia Nr 101/15 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 11 sierpnia 2015 r. więcej...

2015-09-08 13:20:55

NR XI/70/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie apelu o odrzucenie zapisów projektu nowelizacji ustawy "Prawo wodne" więcej...

2015-09-08 13:19:02

NR XI/69/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych więcej...

2015-09-08 13:17:17

NR XI/68/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-09-08 13:15:45

NR XI/67/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022 więcej...

2015-09-08 13:14:00

NR XI/66/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2015-09-08 13:07:42

NR XI/65/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego więcej...

2015-09-08 13:03:43

NR XI/64/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilewie na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych więcej...

2015-07-16 10:09:02

NR X/63/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice więcej...

2015-07-16 10:06:23

NR X/62/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2015-07-16 10:02:54

NR X/61/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 70/15 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 5 czerwca 2015 r. więcej...

2015-07-16 09:57:43

NR X/60/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice więcej...

2015-07-16 09:52:53

NR X/59/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Pruszków na działalność Wójta Gminy Sędziejowice więcej...

2015-07-16 09:41:56

NR X/58/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-07-16 09:38:34

NR X/57/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022 więcej...

2015-07-16 09:35:45

NR X/56/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2014 rok więcej...

2015-07-16 09:33:50

NR X/55/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. więcej...

2015-05-13 11:17:45

NR IX/54/15 z dnia 8 maja 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2015-05-13 11:16:11

NR IX/53/15 z dnia 8 maja 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice więcej...

2015-05-13 11:09:20

NR IX/52/15 z dnia 8 maja 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości,rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagradzania za inkaso więcej...

2015-05-13 11:03:54

NR IX/51/15 z dnia 8 maja 2015 r.


w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji więcej...

2015-05-13 11:02:32

NR IX/50/15 z dnia 8 maja 2015 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego więcej...

2015-05-13 11:01:10

NR IX/49/15 z dnia 8 maja 2015 r.


w sprawie dotacji celowej na organizację spotkania członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Sędziejowice więcej...

2015-05-13 10:58:37

NR IX/48/15 z dnia 8 maja 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-05-13 10:57:36

NR VIII/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na które znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2015-04-01 12:54:22

NR VII/46/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie odwołania od postanowienia Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 23 marca 2015 r. o nieuznaniu protestu mieszkańców sołectwa Przymiłów przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej więcej...

2015-04-01 12:47:34

NR VII/45/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2015-04-01 12:45:49

NR VII/44/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2015 rok więcej...

2015-04-01 12:44:15

NR VII/43/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2014 rok więcej...

2015-04-01 12:42:24

NR VII/42/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2014 rok więcej...

2015-04-01 12:40:30

NR VII/41/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok więcej...

2015-04-01 12:31:50

NR VII/40/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok więcej...

2015-04-01 12:29:23

NR VII/39/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach więcej...

2015-04-01 12:26:44

NR VII/38/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2015-04-01 12:25:05

NR VII/37/15 z dnia 26 marca 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami więcej...

2015-04-01 12:21:38

NR VII/36/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2015-04-01 12:18:19

NR VII/35/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Sędziejowice więcej...

2015-04-01 12:09:03

NR VII/34/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi więcej...

2015-04-01 12:07:40

NR VII/33/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2015-04-01 12:05:46

NR VII/32/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-04-01 12:04:18

NR VII/31/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015 - 2022 więcej...

2015-03-06 10:22:02

NR VI/30/15 z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice więcej...

2015-03-06 10:18:16

NR VI/29/15 z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwach gminy Sędziejowice więcej...

2015-03-06 10:16:28

NR VI/28/15 z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-03-06 10:14:55

NR VI/27/15 z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup materiałów do wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie więcej...

2015-01-30 11:36:14

NR V/26/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty więcej...

2015-01-30 11:32:12

NR V/25/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sędziejowice do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej więcej...

2015-01-30 11:24:35

NR V/24/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-01-05 12:54:06

NR IV/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2015 r. więcej...

2015-01-05 12:52:30

NR IV/22/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok więcej...

2015-01-05 12:49:33

NR IV/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok więcej...

2015-01-05 12:47:40

NR IV/20/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2015-01-05 12:46:19

NR IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-01-05 12:44:57

NR IV/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022 więcej...

2015-01-05 12:43:22

NR IV/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2015-01-05 12:41:17

NR III/16/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2015-01-05 12:39:59

NR III/15/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2014-2020 więcej...

2015-01-05 12:38:19

NR III/14/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXI/165/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty więcej...

2015-01-05 12:35:21

NR III/13/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.


zmieniająca skład osobowy Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2015-01-05 12:33:12

NR III/12/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.


zmieniająca skład osobowy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2014-12-09 10:55:57

NR II/11/14 z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" więcej...

2014-12-09 10:52:22

NR II/10/14 z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-12-09 10:50:59

NR II/9/14 z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2014-12-09 10:49:11

NR II/8/14 z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2014-12-09 10:47:25

NR II/7/14 z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2014-12-09 10:43:25

NR I/6/14 z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice więcej...

2014-12-09 10:41:54

NR I/5/14 z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2014-12-09 10:40:31

NR I/4/14 z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej więcej...

2014-12-09 10:39:14

NR I/3/14 z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2014-12-09 10:38:06

NR I/2/14 z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2014-12-09 10:36:24

NR I/1/14 z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej więcej...

bip_menu_bottom