bip_menu_top

2019-07-04 15:49:00

NR IX/79/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-07-04 15:47:43

NR IX/78/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-07-04 15:46:17

NR IX/77/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach. więcej...

2019-07-04 15:44:22

NR IX/76/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Sędziejowice wydanego w przedmiocie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego. więcej...

2019-07-04 15:42:47

NR IX/75/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-07-04 15:35:34

NR IX/74/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice. więcej...

2019-07-04 15:28:04

NR IX/73/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budzetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-07-04 15:26:06

NR IX/72/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027. więcej...

2019-07-04 15:08:01

NR IX/71/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2018 rok. więcej...

2019-07-04 15:04:38

NR IX/70/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. więcej...

2019-07-04 15:01:30

NR IX/69/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.


o udzieleniu Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania. więcej...

2019-06-05 09:53:49

NR VIII/68/19 z dnia 31 maja 2019 r.


w sprawie dokonania zmian w statutach sołectw Gminy Sędziejowice więcej...

2019-06-05 09:50:00

NR VIII/67/19 z dnia 31 maja 2019 r.


w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2019-06-05 09:48:03

NR VIII/66/19 z dnia 31 maja 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2018 rok więcej...

2019-06-05 09:46:50

NR VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-06-05 09:44:10

NR VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 więcej...

2019-04-26 08:35:24

NR VII/63/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sędziejowice na lata 2019- 2021 więcej...

2019-04-26 08:33:56

NR VII/62/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2019 więcej...

2019-04-26 08:32:35

NR VII/61/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2019-04-26 08:31:33

NR VII/60/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.


w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej...

2019-04-01 14:28:40

NR VI/59/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pani Jolanty Sierszyńskiej wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych więcej...

2019-04-01 14:27:26

NR VI/58/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pana Stefana Morynia p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych więcej...

2019-04-01 14:26:24

NR VI/57/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych więcej...

2019-04-01 14:25:29

NR VI/56/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych więcej...

2019-04-01 14:24:49

NR VI/55/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 Pani Anny Szymańskiej dyrektora Przedszkola w Dobrej od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych więcej...

2019-04-01 14:23:55

NR VI/54/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice więcej...

2019-04-01 14:22:54

NR VI/53/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2019-04-01 14:21:51

NR VI/52/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2019 r. więcej...

2019-04-01 14:20:42

NR VI/51/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2018 r. więcej...

2019-04-01 14:19:48

NR VI/50/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice więcej...

2019-04-01 14:17:33

NR VI/49/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-03-05 10:40:33

NR V/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Sędziejowice więcej...

2019-03-05 10:39:11

NR V/47/19 z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023 więcej...

2019-03-05 10:37:58

NR V/46/19 z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice więcej...

2019-03-05 10:36:43

NR V/45/19 z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pani Jolanty Sierszyńskiej wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych więcej...

2019-03-05 10:35:11

NR V/44/19 z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pana Stefana Morynia p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych więcej...

2019-03-05 10:33:48

NR V/43/19 z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych więcej...

2019-03-05 10:32:26

NR V/42/19 z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2019-03-05 10:30:42

NR V/41/19 z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody więcej...

2019-03-05 10:02:46

NR V/40/19 z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice więcej...

2019-03-05 10:01:09

NR V/39/19 z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-03-05 09:59:40

NR V/38/19 z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na wykonanie naprawy bramy garażowej w budynku strażnicy więcej...

2019-02-12 07:52:35

NR IV/32/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 więcej...

2019-01-30 19:07:07

NR IV/37/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023. więcej...

2019-01-30 19:05:09

NR IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie Gminy Sędziejowice „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. więcej...

2019-01-30 19:03:02

NR IV/35/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, w obrębie działki nr ewid. 547/2, gmina Sędziejowice. więcej...

2019-01-30 19:01:11

NR IV/34/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwach gminy Sędziejowice więcej...

2019-01-30 18:58:15

NR IV/33/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-01-30 18:55:00

NR IV/31/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.


zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego. więcej...

2019-01-07 13:57:27

NR III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019 - 2027. więcej...

2019-01-07 13:56:20

NR III/30/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-01-07 13:55:29

NR III/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2019 r. więcej...

2019-01-07 13:54:14

NR III/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym. więcej...

2019-01-07 13:53:39

NR III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. więcej...

2019-01-07 13:52:53

NR III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. więcej...

2019-01-07 13:51:21

NR III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. więcej...

2019-01-07 13:14:02

NR III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Sędziejowice do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą "Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Sędziejowice" więcej...

2019-01-07 13:12:58

NR III/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sędziejowice na lata 2019- 2022". więcej...

2019-01-07 13:10:51

NR III/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. więcej...

2019-01-07 13:10:00

NR III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-01-07 13:08:53

NR III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2019-01-07 12:54:03

NR III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2019 rok. więcej...

2018-12-04 15:14:27

NR II/17/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2018-12-04 15:12:30

NR II/16/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2018-12-04 15:10:40

NR II/15/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2018-12-04 15:09:18

NR II/14/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2018-12-04 15:07:48

NR II/13/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" więcej...

2018-12-04 15:06:23

NR II/12/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie pomnika przyrody, alei drzew przy drodze powiatowej Nr 2301E na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2018-12-04 15:05:11

NR II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2018-12-04 15:04:21

NR II/10/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty więcej...

2018-12-04 15:03:03

NR II/9/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości więcej...

2018-12-04 15:02:10

NR II/8/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice więcej...

2018-12-04 15:01:05

NR II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-12-04 14:59:53

NR II/6/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-20ż5 więcej...

2018-12-04 14:56:10

NR I/5/18 z dnia 21 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2018-12-04 14:54:14

NR I/4/18 z dnia 21 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej więcej...

2018-12-04 14:53:29

NR I/3/18 z dnia 21 listopada 2018 r.


w sprawie liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2018-12-04 14:51:19

NR I/2/18 z dnia 21 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2018-12-04 14:50:12

NR I/1/18 z dnia 21 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej więcej...

bip_menu_bottom