bip_menu_top

2018-02-12 09:28:01

Elektronizacja


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), w tym jednolity europejski dokument zamówienia, od 18 kwietnia 2018r. Wykonawca będzie podpisywał kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazywał za pomocą środków komunikacji elektronicznej. więcej...

bip_menu_bottom