bip_menu_top
print

2012-08-31 10:24:17

Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2006 -2010


1.Uchwała nr III/20/2006 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 10, poz. 89;

2.Uchwała nr IV/21/2007 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2007 rok – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 73, poz. 612;

3.Uchwała nr V/27/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie Sędziejowice na lata 2007-2013 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 80, poz. 669;

4.Uchwała nr V/31/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości do dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 157, poz. 1462;

5.Uchwała nr VII/38/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 kwietnia  2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 282, poz. 2582;

6.Uchwała nr X/54/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dobrej - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 231, poz. 2130;

7.Uchwała nr IX/55/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Korczyskach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 231, poz. 2131;

8.Uchwała nr IX/56/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 231, poz. 2132;

9.Uchwała nr IX/57/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 231, poz. 2133;

10. Uchwała nr IX/58/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 231, poz. 2134;

11. Uchwała nr XII/74/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 390, poz. 4026;

12. Uchwała nr XII/75/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 390, poz. 4027;

13. Uchwała nr XII/79/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2077r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 63, poz. 677;

14. Uchwała nr XIII/83/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2007r.  w sprawie regulamin określający wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości szczegółowe zasady przyznawania    i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 61, poz. 666;

15. Uchwała nr XIV/94/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziejowice oraz warunków i sposobów ich przyznawania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 99, poz. 961;

16. Uchwała nr XIV/95/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez gminę oraz wysokości opłat za posiłki - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008r. Nr 99, poz. 962;

17. Uchwała nr XV/99/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice   - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 279, poz. 2474;

18. Uchwała nr XVI/117/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 245, poz. 2206;

19. Uchwała nr XVIII/125/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 343, poz. 2978;

20. Uchwała nr XX/128/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 382, poz. 3823;

21. Uchwała nr XX/130/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 387, poz. 4023;

22. Uchwała nr XXI/131/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 56, poz. 559;

23. Uchwała nr XXI/135/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie  posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”-  Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 9, poz.49;

24. Uchwała nr XXII/138/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 lutego 2009 r.  w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 76, poz. 715;

25. Uchwała nr XXII/139/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym  finansowego i rozwoju sportu kwalifikowanego – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 104, poz. 1037;

26. Uchwała nr XXIII/146/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2009 r.  w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 210, poz. 1880;

27. Uchwała nr XXV/167/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 224, poz. 2024;

28. Uchwała nr XXV/168/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymian godzin zajęć nauczycieli - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 224, poz. 2025;

29. Uchwała nr XXVII/179/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 380, poz. 3254;

30. Uchwała nr XXVII/180/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 380, poz. 3255;

31. Uchwała nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 143, poz. 1189;

32. Uchwała nr XXXIII/206/10 Rady Gminy Sędziejowice  z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 181, poz. 1485;

33. Uchwała nr XXXIV/230/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 233, poz. 1885;

34. Uchwała nr XXXVII/242/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 365, poz. 3449;

35. Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 365, poz. 3450;

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 31.08.2012 09:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5576

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom