bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2014-10-20 11:07:06

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął prace nad nowelizacją rozporządzeń krajowych, tj.: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.). Jednak w związku z licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresortowych, nie udało się zakończyć prac legislacyjnych w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji w/w rozporządzeń.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:

- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

- dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

- umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- świadectwa pracy młodocianego pracownika,

- dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

- dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),

- świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu),

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych,

- oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.

UWAGA:

Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- oświadczenia o powiązanych jednostkach gospodarczych,

- oświadczenia o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98 – 160 Sędziejowice.

Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawieraniu umów z młodocianymi pracownikami Wójta Gminy Sędziejowice, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 70b (t. j. Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,

§ 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).

4. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r.

Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

 

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem - POBIERZ

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia - POBIERZ

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - POBIERZ

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - POBIERZ

Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis - POBIERZ

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis- POBIERZ

Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych- POBIERZ

Oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw - POBIERZ

Informacje o artykule

Autor: Kamila Tokarek
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 20.10.2014 10:07
Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2014 10:12
Liczba wyświetleń: 2187

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 20.10.2014 10:07 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom