bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2014-10-20 11:07:06

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW


UWAGA PRACODAWCY: DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW po zmianie przepisów w 2014 r.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

W związku z tym, że od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., od 15 listopada 2014 r.  zmieniła się treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.).  Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć  następujące dokumenty :

(kopie potwierdza na każdej stronie za zgodność z oryginałem  pracodawca)

- dokumenty potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

- dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

- umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- świadectwo pracy młodocianego pracownika,

- dokument potwierdzający zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

- dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),

- świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu),

-aktualny odpis, wypis lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta(burmistrza, prezydenta miasta)lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

- pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis  otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

UWAGA:

Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą w dniu składania wniosku nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Urzędzie Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska nr 6, 98-160 Sędziejowice.

Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami Wójta Gminy Sędziejowice, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 70b (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

 

Załączniki do pobrania:

- Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia - WNIOSEK młodociani

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Formularz_2014 od 15.11.2014

- Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis - Oswadczenie o wielkosci otrzymanej pomocy de minimis

- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis- Oswiadczenie o nieotrzymianiu pomocy de minimis

- Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem -WZÓR ZAWIADOM. o zawarciu umowy z młodocianym


Informacje o artykule

Autor: Kamila Tokarek
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 20.10.2014 10:07
Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2014 08:45
Liczba wyświetleń: 2471

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 24.11.2014 08:38 Adam Świerczyński
2 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 20.10.2014 10:12 Adam Świerczyński
3 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 20.10.2014 10:07 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom