bip_menu_top
print

2016-04-29 14:45:39

Rozstrzygnięcie przetargu


RW.VI.271.5.2016                                                        Data: 29.04.2016 r.

 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.5.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejwoice w ilości do 2000 ton”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 7, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Beata Pająk, Biała 49, 98 – 332 Rząśnia

który zaoferował cenę brutto: 107.740,00 zł. słownie: sto siedem tysięcy siedemset czterdzieści i 00/100 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 95%,

- termin płatności faktury – 5%.

 

            Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.04.2016 r., godz. 10:00, złożono 9 ofert:

Oferta nr 1:

AGRO BROKERS TRANSPORT Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Krakowska 52

50 - 425 Wrocław

 

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

Oferta nr 2:

KWARCYT Sp. z o.o.

Nowy Świat 3

66 - 100 Sulechów

 

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 3:

RUBIKON II Firma Usługowo - Handlowa

Andrzej i Grzegorz Goraj

ul. Skrajna 50

25 - 650 Kielce

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 86,68 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 91,68 pkt.

 

 

Oferta nr 4:

„DAW – TRANS” Sławomir Podstawka

Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77

26 – 085 Miedziana Góra

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 80,01 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 85,01 pkt.

Oferta nr 5:

DAMO Plus Sp. z o.o. sp.k.

ul. Małszyce 2d/2

99 – 400 Łowicz

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 80,79 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 85,79 pkt.

Oferta nr 6:

TRANZYT Jan Nowak s. j.

ul. Kępska 2

45 - 129 Opole

 

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 7:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Beata Pająk

Biała 49

98 – 332 Rząśnia

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 95,00 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

 

Oferta nr 8:

P.H.U. OL-BUD Olga Pilśniak

ul. Zachodnia 4

98 - 330 Pajęczno

 

 

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 9:

P.H.U. „PRZEMTRANS” Przemysław Wcisły

Marzenin, ul. Cicha 3

98 – 160 Sędziejowice

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 84,05 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 89,05 pkt.

 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:

            - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

 

  1. AGRO BROKERS TRANSPORT Sp. z o.o. Sp. K., ul. Krakowska 52, 50 - 425 Wrocław

Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

           

Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku postępowania żądał:

  1. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwa jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym lub normy PN-EN13043 w zakresie kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Z zaświadczenia winno wynikać pochodzenie kruszywa oraz wartości współczynników: LA i WA24 zgodne  z wymaganiami Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 

Przedłożone przez Wykonawcę deklaracje właściwości użytkowych:

                        - Nr RAD/0-31,5/15/01/13242 z dnia 02.01.2015 r. dla frakcji 0-31,5mm,

określa wartość współczynnika WA24 na poziomie 2 zaś wartość współczynnika LA na poziomie 35,

                        - Nr RAD/31,5-63/15/01/13242 z dnia 02.04.2015 r. dla frakcji 31,5-63mm,

określa wartość współczynnika WA24 na poziomie 2 zaś wartość współczynnika LA na poziomie 30,

 

a więc są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.

  

  1. Opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50.000,00 zł.

w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej przez Zamawiającego.

 

  1. Wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - zgodnie z art.36b ustawy - Prawo zamówień publicznych

 

Z uwagi na istnienie, wskazanej w pkt.1 i 3, przesłanki skutkującej odrzuceniem oferty, Zamawiający uznał za niecelowe wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty przedłożonej wraz z ofertą polisy, wskazanej w pkt.2, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w myśl art. 26, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

 II KWARCYT Sp. z o.o., Nowy Świat 3, 66 - 100 Sulechów

Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

           

Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku postępowania żądał:

  1. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwa jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym lub normy PN-EN13043 w zakresie kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Z zaświadczenia winno wynikać pochodzenie kruszywa oraz wartości współczynników: LA i WA24 zgodne  z wymaganiami Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 

Przedłożone przez Wykonawcę deklaracje właściwości użytkowych:

                        - Nr 103/68//15/2016, data wystawienia: 15/2016 - dla frakcji 0-31,5mm,

określa wartość współczynnika LA na poziomie 40 dla normy PN-EN 13043 i LA na poziomie 35 dla normy PN-EN13242,

                        - Nr 110/69/15/2016, data wystawienia: 15/2016 - dla frakcji 31,5-63mm,

określa wartość współczynnika LA na poziomie 40 dla normy PN-EN 13043 i LA na poziomie 35 dla normy PN-EN13242,

 

a więc są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.

  

  1. Opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50.000,00 zł.

w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej przez Zamawiającego.

 

Z uwagi na istnienie, wskazanej w pkt.1, przesłanki skutkującej odrzuceniem oferty, Zamawiający uznał za niecelowe wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty przedłożonej wraz z ofertą polisy, wskazanej w pkt.2, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w myśl art. 26, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

  

 

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

  1. TRANZYT Jan Nowak s. j., ul. Kępska 2, 45 - 129 Opole

Ponieważ nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

           Uzasadnienie prawne:

Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku postępowania żądał:

  1. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwa jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym lub normy PN-EN13043 w zakresie kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Z zaświadczenia winno wynikać pochodzenie kruszywa oraz wartości współczynników: LA i WA24 zgodne  z wymaganiami Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 

Przedłożone przez Wykonawcę deklaracje właściwości użytkowych:

                        - Nr 4/0-31,5/13242/KGG/2015 z dnia 03.08.2015 r. - dla frakcji 0-31,5mm,

określa wartość współczynnika LA na poziomie 40 dla normy PN-EN13242,

                        - Nr 2/31,5-63/13242/KGG/2014 z dnia 15.12.2014 r. - dla frakcji 31,5-63mm,

określa wartość współczynnika LA na poziomie 40 dla normy PN-EN13242,

 

a więc są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.

 

 

 

II P.H.U. OL-BUD Olga Pilśniak, ul. Zachodnia 4, 98 - 330 Pajęczno

Ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

           

Uzasadnienie prawne:

Art. 89, ust. 1, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Z uwagi na wątpliwości Zamawiającego – Gminy Sędziejowice, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami, a w szczególności z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty była niższa o 30% od wartości zamówienia, na mocy art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający pismem RW.VI.271.5.2016 z dnia 22.04.2016 r. wezwał ww. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy;

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

 które w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28.04.2016 r. do godz. 15:00 nie zostały dostarczone.

 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

 Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 29.04.2016 14:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4269

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom