bip_menu_top
print

2020-12-08 12:22:38

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. : "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r."

RW.VI.271.16.2020                                                                              Data: 08.12.2020r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.16.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust.2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej:

 • na realizację części nr 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, oferty oznaczonej nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Biuro Regionalne w Łodzi
Oddział w Bełchatowie
ul. Wojska Polskiego 27a
97 – 400 Bełchatów

który zaoferował cenę 118 406,53 zł. Słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta sześć i 53/100 złotych.

 • na realizację części nr 2 – ubezpieczenie pojazdów, oferty oznaczonej nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Łodzi
Oddział Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27a
97 – 400 Bełchatów

który zaoferował cenę 110 782,71 zł. Słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa i 71/100 złotych.

 • na realizację części nr 3 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP, oferty oznaczonej nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Łodzi
Oddział Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27a
97 – 400 Bełchatów

który zaoferował cenę 26 103,00 zł. Słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto trzy i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferty niniejszych Wykonawców uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów:

 • dla części nr 1, nr 2 i nr 3:

- cena – 90%,

- warunki ubezpieczenia 10%.

Do upływu ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 27.11.2020r., godz. 12:00, złożono:

 1. 1 ofertę na wykonanie części nr 1 przedmiotowego zamówienia:

Oferta nr 1:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”
Biuro Regionalne w Łodzi
Oddział Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27a
97 – 400 Bełchatów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 90%: 90 pkt
 • warunki ubezpieczenia 10%: 0 pkt

Łączna ilość punktów: 90 pkt.

b. 1 ofertę na wykonanie części nr 2 przedmiotowego zamówienia:

Oferta nr 1:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”
Biuro Regionalne w Łodzi
Oddział Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27a
97 – 400 Bełchatów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 90%: 90 pkt
 • warunki ubezpieczenia 10%: 0 pkt

Łączna ilość punktów: 90 pkt.

c. 1 ofertę na wykonanie części nr 3 przedmiotowego zamówienia:

Oferta nr 1:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”
Biuro Regionalne w Łodzi
Oddział Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27a
97 – 400 Bełchatów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 90%: 90 pkt
 • warunki ubezpieczenia 10%: 10 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

 

 

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Sylwia Jaworska
Data powstania: 08.12.2020 12:22
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2020 12:32
Liczba wyświetleń: 1981

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 08.12.2020 12:31 Sylwia Jaworska
2 Rozstrzygnięcie przetargu 08.12.2020 12:22 Sylwia Jaworska
bip_menu_bottom