bip_menu_top
print

2020-12-08 12:14:48

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000 l"

RW.VI.271.17.2020                                                              Data: 08.12.2020 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.17.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1943) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4, złożonej przez Wykonawcę:

EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 259 038,00 zł. Słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści osiem  i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- termin realizacji dostawy – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 02.12.2020 r., godz. 10:00, złożono 4 oferty:

Oferta nr 1:
PETROJET Sp. z o. o.
Kieszek 52
26 – 670 PionkiPunktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • termin realizacji dostawy 40%: 5 pkt

Łączna ilość punktów:  65 pkt.

Oferta nr 2:
F.H.U. „LT” Produkty Naftowe Andrzej Trzciński i Jacek Trzciński Sp. J.
ul. Kolejowa 8
98 – 100 Łask

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 59,63 pkt
  • termin realizacji dostawy 40%: 1,67 pkt

Łączna ilość punktów: 61,30 pkt.

Oferta nr 3:
TMFUEL Sp. z o.o.
ul. Ugaj 20
97 – 200 Tomaszów MazowieckiPunktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 59,45  pkt
  • termin realizacji dostawy 40%: 1,90 pkt

Łączna ilość punktów: 61,35 pkt.

Oferta nr 4:
EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 59,81 pkt
  • termin realizacji dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  99,81 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Sylwia Jaworska
Data powstania: 08.12.2020 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2020 12:15
Liczba wyświetleń: 1943

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 08.12.2020 12:14 Sylwia Jaworska
bip_menu_bottom