bip_menu_top
print

2020-11-25 12:04:00

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł”

RW.VI.271.15.2020                                                     Data: 25.11.2020r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.15.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 6, złożonej przez Wykonawcę:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 31
98 – 220 Zduńska Wola

który zaoferował cenę brutto: 74 804,89 zł. Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery i 89/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 100%,

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.11.2020 r., godz. 10:00, złożono 6 ofert:

Oferta nr 1:
Bank Spółdzielczy w Warcie
ul. Klasztorna 1
98 – 290 Warta

Oferta nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 2:
ESBANK Bank Spółdzielczy
ul. Tysiąclecia 4
97 – 500 Radomsko

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·       cena 100%:  45,01 pkt

Łączna ilość punktów:  45,01 pkt.

Oferta nr 3:
Bank Spółdzielczy w Poddębicach
ul. Łódzka 3
99 – 200 Poddębice


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·       cena 100%: 64,67 pkt

Łączna ilość punktów:  64,67 pkt.

Oferta nr 4:
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie
ul. Piłsudskiego 14
97 – 400 Bełchatów


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·       cena 100%:  87,44 pkt

Łączna ilość punktów:  87,44 pkt.

Oferta nr 5:

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Łąkowa 29
90 – 554 Łódź


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·       cena 100%: 49,49 pkt

 

Łączna ilość punktów:  49,49 pkt.

Oferta nr 6:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 31
98 – 220 Zduńska Wola


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·       cena 100%:   100 pkt

 

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

 

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:

  • Bank Spółdzielczy w Warcie
    ul. Klasztorna 1
    98 – 290 Warta

           

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

 

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 25.11.2020 12:04
Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2020 12:12
Liczba wyświetleń: 2057

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 25.11.2020 12:11 Grażyna Stankiewicz
2 Rozstrzygnięcie przetargu 25.11.2020 12:05 Grażyna Stankiewicz
3 Rozstrzygnięcie przetargu 25.11.2020 12:05 Grażyna Stankiewicz
4 Rozstrzygnięcie przetargu 25.11.2020 12:04 Grażyna Stankiewicz
bip_menu_bottom