bip_menu_top
print

2020-11-02 09:53:17

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Remont dróg dojazdowych wewnętrznych na terenie gminy Sędziejowice"

RW.VI.271.14.2020                                                     Data: 02.11.2020r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.14.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont dróg dojazdowych wewnętrznych na terenie gminy Sędziejowice”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

WŁODAN Sp. z o.o. Sp. K.
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

który zaoferował cenę brutto: 227 759,63zł. Słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 63/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.10.2020 r., godz. 10:00, złożono 6 ofert:

Oferta nr 1:
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42 – 283 BoronówPunktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60%:  36,29 pkt
·         gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  76,29 pkt.

Oferta nr 2:
BUD – TRANS
Roboty Budowalno – Drogowe
Maria Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60%:  41,01 pkt
·         gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  81,01 pkt.

Oferta nr 3:
WŁODAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60%:  60 pkt
·         gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Oferta nr 4:
DROMAK Spółka z o.o.
Poręby 26B
98 – 220 Zduńska Wola


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60%:  50,99 pkt
·         gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  90,99 pkt.

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych       
i Mostowych Sp. z o.o.

Czartki 60

98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60%:  49,44 pkt
·         termin dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  89,84 pkt.

Oferta nr 6:

Jolanta Piotrowska
Żagliny 33
98 – 160 Sędziejowice

Oferta nie polegała punktacji.

 

 

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:

  • Jolanta Piotrowska
    Żagliny 33
    98 – 160 Sędziejowice

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

 

Wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Sylwia Jaworska
Data powstania: 02.11.2020 09:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2020 09:54
Liczba wyświetleń: 1969

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 02.11.2020 09:53 Sylwia Jaworska
bip_menu_bottom