bip_menu_top
print

2020-08-06 13:59:13

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r."

RW.VI.271.11.2020                                                                   Data: 06.08.2020r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.11.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 września  2020r. do 25 czerwca 2021r.”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

AUTOKARCZYK Sławomir Tokarczyk
Sędziejowice – Kolonia 10E lok. 1
98 – 160 Sędziejowice

który zaoferował cenę brutto: 139 944,00 zł. Słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- wiek autobusów  – 30%,
- dodatkowa usługa – 10%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.07.2020 r., godz. 10:00, złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Wieluń Sp. z o.o.
ul. Traugutta 53
98 – 300 Wieluń

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 46,81 pkt
  • wiek autobusów 30%: 0 pkt
  • dodatkowa usługa 10%: 10 pkt

Łączna ilość punktów: 56,81 pkt.

    Oferta nr 2:
    AUTOKARCZYK
    Sławomir Tokarczyk
    Sędziejowice - Kolonia 10E lok.1
    98 – 160 Sędziejowice


    Punktacja przyznana Wykonawcy     
    w ramach kryteriów:

  •   cena 60%: 60 pkt
  •   wiek autobusów 30%: 0 pkt
  •   dodatkowa usługa 10%: 7,69 pkt

Łączna ilość punktów:  67,69 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.).

Wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 06.08.2020 13:59
Data ostatniej modyfikacji: 06.08.2020 14:00
Liczba wyświetleń: 2424

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 06.08.2020 13:59 Grażyna Stankiewicz
bip_menu_bottom