bip_menu_top
print

2020-08-05 13:36:56

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny od km 0+000 do km 0+570".

RW.VI.271.10.2020                                                     Data: 05.08.2020r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.10.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont drogi wewnętrznej dojazdowej           w miejscowości Wrzesiny od km 0+000 do km 0+570”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje 
o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4, złożonej przez Wykonawcę:

WŁODAN Sp. z o.o. Sp. K.
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

który zaoferował cenę brutto: 104 396,07 zł. Słownie: sto cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć  i 7/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.07.2020 r., godz. 10:00, złożono 5 ofert:

Oferta nr 1:
BUD – TRANS
Roboty Budowalno – Drogowe
Maria Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·       cena 60%:  49,81 pkt

·       gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  89,81 pkt.

Oferta nr 2:
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42 – 283 Boronów

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·       cena 60%:  42,05 pkt

·       gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  82,05 pkt.

Oferta nr 3:
DROMAK Spółka z o.o.
Poręby 26B
98 – 220 Zduńska Wola

 

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·       cena 60%:  54,04pkt

·       gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  94,04 pkt.

Oferta nr 4:
WŁODAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·       cena 60%:  60 pkt

·       gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych       
i Mostowych Sp. z o.o.

Czartki 60

98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·       cena 60%:  45,48 pkt

·       termin dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  85,48 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

 

Wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 05.08.2020 13:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2292

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom