bip_menu_top
print

2020-07-01 14:23:30

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach"

ZP.271.1.2020                                                                       Data: 01.07.2020r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach ”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

MOTO – TRUCK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25 – 116 Kielce

który zaoferował cenę brutto: 850 545,00 zł. Słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.06.2020 r., godz. 10:00, złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:
MOTO – TRUCK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25 – 116 Kielce


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60%:  60 pkt

·         gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

 

Prezes Zarządu OSP Sędziejowice

Piotr Stachowiak

 

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Sylwia Jaworska
Data powstania: 01.07.2020 14:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2318

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom