bip_menu_top
print

2020-06-04 09:41:52

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych"

RW.VI.271.7.2020                                              Data: 04.06.2020r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.7.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych ”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Kogeneracja Zachód S.A.
ul. Czartoria 1/27
61 – 102 Poznań

który zaoferował cenę brutto: 597 444,90 zł. Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery i 90/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 100%,

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.05.2020 r., godz. 10:00, złożono 9 ofert:

Oferta nr 1:
Kogeneracja Zachód S.A.
ul. Czartoria 1/27
61 – 102 Poznań


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%: 100 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 2:
Po Prostu Energia S.A.
al. Armii Ludowej 26
00 – 609 Warszawa


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%: 96,85 pkt

Łączna ilość punktów: 96,85 pkt.

Oferta nr 3:
Energia Polska Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 5
53 – 125 Wrocław


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%: 89,50 pkt

Łączna ilość punktów: 89,50 pkt.

Oferta nr 4:
ELEKTRA S.A.
ul. Skierniewicka 10a
01 – 230 Warszwa


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%: 96,73 pkt

Łączna ilość punktów: 96,73 pkt.

Oferta nr 5:

ENEA S.A.
ul. Górecka 1
60 – 201 Poznań


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%: 97,42 pkt

Łączna ilość punktów: 97,42 pkt.

Oferta nr 6:

Energia – Obrót SA
al. Grunwaldzka 472
80 – 309 Gdańsk


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%: 92,84 pkt

Łączna ilość punktów: 92,84 pkt.

Oferta nr 7:
innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00 – 347 WarszawaPunktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%: 96,37 pkt

Łączna ilość punktów: 96,37 pkt.

Oferta nr 8:
ENTRADE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 86/88
05 – 850 Jawczyce

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%: 79,25 pkt

Łączna ilość punktów: 79,25 pkt.

Oferta nr 9:
PGE Obrót S.A.
ul. 8 – go Marca 6
35 – 959 Rzeszów

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%: 93,24 pkt

Łączna ilość punktów: 93,24 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są   w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

 

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

 

 

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Sylwia Jaworska
Data powstania: 04.06.2020 09:41
Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2020 09:45
Liczba wyświetleń: 2534

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 04.06.2020 09:45 Sylwia Jaworska
2 Rozstrzygnięcie przetargu 04.06.2020 09:42 Sylwia Jaworska
3 Rozstrzygnięcie przetargu 04.06.2020 09:41 Sylwia Jaworska
bip_menu_bottom