bip_menu_top
print

2020-05-14 13:07:12

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242

RW.VI.271.4.2020                                                               Data: 14.05.2020r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.4.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 103052E Zduńska Wola – Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242 ”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 8, złożonej przez Wykonawcę:

WŁODAN Andrzej Włodarczyk
Spółka Jawna
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

który zaoferował cenę brutto: 258 576,96 zł. Słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć  i 96/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.04.2020 r., godz. 10:00, złożono 8 ofert:

Oferta nr 1:
Firma Usługowo Handlowa
MARTOM Mariusz Rubajczyk
ul. Osmolińska 8/12 m. 56
98 – 220 Zduńska Wola

 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 39,82 pkt
  • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów: 79,82 pkt.

Oferta nr 2:
Konsorcjum Firm:
Lider – CONSFALT Michał Łysiak
ul. Filarecka 10
94 – 216 Łódź
Partner – BITUM Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 20
42 – 700 Lubliniec

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 52,67 pkt
  • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów: 92,67 pkt.

Oferta nr 3:
Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny
ul. Polna 29
98 – 235 Błaszki

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 50,42 pkt
  • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów: 90,42 pkt.

Oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3
97 – 300 Piotrków Trybunalski


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 47,53 pkt
  • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów: 87,53 pkt.

Oferta nr 5:
DROMAK Spółka z o.o.
Poręby 26B
98 – 220 Zduńska Wola

 


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 59,01 pkt
  • termin dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów: 99,01 pkt.

Oferta nr 6:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych Sp. z o.o.
Czartki 60
98 – 200 Sieradz

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 48,87 pkt
  • termin dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów: 88,87 pkt.

Oferta nr 7:
Colas Polska sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62 – 070 Palędzie


Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 8:
WŁODAN Andrzej Włodarczyk
Spółka Jawna
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:

Colas Polska sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62 – 070 Palędzie
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

 

Wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Sylwia Jaworska
Data powstania: 14.05.2020 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2020 13:08
Liczba wyświetleń: 2614

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 14.05.2020 13:07 Sylwia Jaworska
bip_menu_bottom