bip_menu_top
print

2020-03-26 14:48:47

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”.

 

Znak: RW.VI.271.18.2019                                                           Sędziejowice, 26.03.2020 r.

 

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje 
o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

NEOENERGETYKA Sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 10
02 – 494 Warszawa

który zaoferował cenę brutto: 159 900,00 zł. Słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy  dziewięćset i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- Łączna cena ofertowa brutto – 60%,

- Liczba pobytów w tygodniu na budowie – 30%,

- Czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy – 10%.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.11.2019 r., godz. 10:00, złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:
Konsorcjum firm:

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka – lider konsorcjum

ul. Idzikowskiego 32a/3

54-129 Wrocław

Biuro Inwestorskie Sp. z o.o.
– partner konsorcjum

ul. Idzikowskiego 32a/4

54-129 Wrocław

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%:  55,83 pkt
  • liczba pobytów 30%: 30 pkt
  • czas na działanie 10%: 10 pkt

 

Łączna ilość punktów:  95,83 pkt.

Oferta nr 2:

„DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros

Kałduny ul. Królowej Bony 8

97-400 Bełchatów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%:  57,52 pkt
  • liczba pobytów 30%: 30 pkt
  • czas na działanie 10%: 10 pkt

 

Łączna ilość punktów:  97,52 pkt.

Oferta nr 3:

NEOENERGETYKA Sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 10

02-494 Warszawa

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%:  60 pkt
  • liczba pobytów 30%: 30 pkt
  • czas na działanie 10%: 10 pkt

 

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 26.03.2020 14:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2641

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom