bip_menu_top
print

2020-03-25 15:44:06

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1700 ton”.

RW.VI.271.3.2020                                                     Data: 25.03.2020 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.3.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1700 ton”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 6, złożonej przez Wykonawcę:

„OL – BUD” Olga Pilśniak
ul. Zachodnia 4
98 – 330 Pajęczno

który zaoferował cenę brutto: 109 469,00 zł. Słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć  i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- termin dostawy – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.03.2020 r., godz. 10:00, złożono 8 ofert:

Oferta nr 1:
P.H.U. „CAREX”

Grzegorz Domagała

Brzeziny

ul. Chęcińska 353

26-026 Morawica

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 2:
P.H.U. „DAW-TRANS DUO”

Dawid Podstawka

Kostomłoty Drugie

ul. Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 3:
„MADURA” Anna Gierasińska

Kowala – Kolonia 12B

26-624 Kowala Stępocina

 

 

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 4:
„RUBIKON II”

Firma Usługowo – Handlowa

Andrzej i Grzegorz Goraj

ul. Skrajna 50

25-650 Kielce

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Beata Pająk

Biała 49

98-332 Rząśnia

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·        cena 60%:  54,40 pkt

·        termin dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  94,40 pkt.

Oferta nr 6:

 „OL-BUD” Olga Pilśniak

ul. Zachodnia 4

98-330 Pajęczno

 

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·        cena 60%:  60 pkt

·        termin dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

 

Oferta nr 7:

Firma Handlowo – Usługowa DERTRANS

Mariusz Derda

Kowale 19A

42-274 Konopiska

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 8:
P.H.U. „PRZEMTRANS”

Przemysław Wcisły

ul. Cicha 3

98-160 Sędziejowice

Oferta nie podlegała punktacji.

 

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję:

 1. o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:
 • Firma Handlowo – Usługowa DERTRANS

        Mariusz Derda

        Kowale 19A

       42-274 Konopiska

 

 • P.H.U. „DAW-TRANS DUO”

        Dawid Podstawka

        Kostomłoty Drugie

        ul. Bugajska 77

       26-085 Miedziana Góra

 

 • „MADURA” Gierasińska Anna
  Kowala – Kolonia 12B
  26 – 624 Kowala

 

 • P.H.U. „CAREX”
  Grzegorz Domagała
  Brzeziny ul.
  Chęcińska 353
  26-026 Morawica

 

 • „RUBIKON II”
  Firma Usługowo Handlowa
  Andrzej i Grzegorz Goraj
  Skrajna 50
  25-650 Kielce

 

 1. o wykluczeniu Wykonawców:

 

 • P.H.U. „PRZEMTRANS”
  Przemysław Wcisły
  Marzenin
  ul. Cicha 3
  98 – 160 Sędziejowice

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak

 

 

RW.VI.271.3.2020                                                     Data: 31.03.2020 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.3.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1700 ton”.

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny.

W związku z informacją Wykonawcy – firmy „OL – BUD” Olga Pilśniak
ul. Zachodnia 4, 98 – 330 Pajęczno, z dnia 30.03.2020 r., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w dniu 25.03.2020 r., o braku możliwości zawarcia przez niego prawnie wiążącej umowy na wykonywanie dostaw kruszywa dla Gminy Sędziejowice w wymaganych postepowaniem ilościach, co jednoznacznie wskazuje na uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający dokonuje wyboru oferty oznaczonej Nr 6, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Beata Pająk

Biała 49

98-332 Rząśnia

który zaoferował cenę brutto: 120 730,00 zł. Słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści  i 00/100 złotych,

jako najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

Zamawiający jest upoważniony na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny. Zamawiający informuje, że w dniu 31.03.2020 r., nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ww. ustawy.

Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 25.03.2020 15:44
Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2020 15:40
Liczba wyświetleń: 2559

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 25.03.2020 15:44 Grażyna Stankiewicz
bip_menu_bottom