bip_menu_top
print

2020-03-13 15:23:38

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza.

 

RW.VI.271.1.2020                                                                Sędziejowice, 13.03.2020 roku

Dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA
W SĘDZIEJOWICACH.”

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

            Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1,  złożonej przez Wykonawcę:

GRUPA EKOENERGIA Sp. z o. o.

Sierakowice Prawe 141 D

96-100 Skierniewice

który zaoferował cenę brutto: 12 332 517, 57 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych 57/100)

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,

- Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowy skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego   – 20%,

- Doświadczenie personelu kluczowego – kierownik robót sanitarnych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 10%,

- Doświadczenie personelu kluczowego – kierownik robót elektrycznych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 10%,

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.02.2020 r., godz. 10:00, złożono 3 oferty:

 

Oferta nr 1:

GRUPA EKOENERGIA Sp. z o. o.

Sierakowice Prawe 141 D,

96-100 Skierniewice

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 

- cena – 60%,

- Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowy skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego   – 20%,

- Doświadczenie personelu kluczowego – kierownik robót sanitarnych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 10%,

- Doświadczenie personelu kluczowego – kierownik robót elektrycznych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 10%

 

Łączna ilość punktów:  100 pkt

 

Oferta nr 2:

 

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik

ul. Bohaterów Monte Cassino 40,

42-200 Częstochowa - Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o.

ul. Starowiejska 5,

42-244 Jaskrów - Partnera Konsorcjum

 

Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Pzp, Zamawiający odrzucił ofertę. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Oferta nr 3:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „ KARTEL” S.A.

ul.Przemysłowa 8,

28-300 Jędrzejów

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 56,60 %,

- Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowy skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego   – 20%,

- Doświadczenie personelu kluczowego – kierownik robót sanitarnych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 10%,

- Doświadczenie personelu kluczowego – kierownik robót elektrycznych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 10%,

 

Łączna ilość punktów:  96,60 pkt

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- została odrzucona oferta nr 2: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa - Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów – Partner Konsorcjum,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 13.03.2020 15:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2789

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom