bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2019-06-13 14:08:00

Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023


1. UCHWAŁA NR II/7/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6907.

2. UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6519.

3. UCHWAŁA NR II/10/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6722.

4. UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6908.

5. UCHWAŁA NR II/12/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie pomnika przyrody, alei drzew przy drodze powiatowej Nr 2301E na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6909.

6. UCHWAŁA NR III/19/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2019 rok - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 899.

7. UCHWAŁA NR III/20/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 435.

8. UCHWAŁA NR III/22/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 436.

9. UCHWAŁA NR III/23/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sędziejowice na lata 2019-
2022" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 558.

10. UCHWAŁA NR III/27/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 234.

11. UCHWAŁA NR III/28/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 437.

12. UCHWAŁA NR III/30/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 235.

13. UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1325.

14. UCHWAŁA NR V/39/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1692.

15. UCHWAŁA NR V/41/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1693.

16. UCHWAŁA NR V/42/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1326.

17. UCHWAŁA NR V/46/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1694.

18. UCHWAŁA NR V/47/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1350.

19. UCHWAŁA NR V/48/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1365.

20. UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2576.

21. UCHWAŁA NR VI/50/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2474.

22. UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2577.

23. UCHWAŁA NR VII/60/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2578.

24. UCHWAŁA NR VII/62/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE  z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok
2019 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2579.

 

Informacje o artykule

Autor: Justyna Kmiecik
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 13.06.2019 13:08
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2019 14:08
Liczba wyświetleń: 1251

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023 13.06.2019 13:44 Adam Świerczyński
2 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023 13.06.2019 13:34 Adam Świerczyński
3 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023 13.06.2019 13:08 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom