bip_menu_top
print

2019-12-18 14:49:34

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sędziejowice od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”.

RW.VI.271.20.2019                                                              Data: 18.12.2019 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.20.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sędziejowice od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”.

ZAWIADOMIENIE

            Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o wyniku postępowania.

            Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Łodzi

Oddział Bełchatów

Wojska Polskiego 27a

97 – 400 Bełchatów

który zaoferował cenę 33 122,22 zł. Słownie: trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia dwa i 22/100 złotych.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 90%,

- warunki ubezpieczenia – 10%

            Do upływu ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.12.2019 r., godz. 11:00, złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Łodzi

Oddział Bełchatów

ul. Wojska Polskiego 27a

97 – 400 Bełchatów

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 90%: 90 pkt

·    warunki ubezpieczenia 10%:  5 pkt

 

Łączna ilość punktów: 95 pkt.

          Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

            Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 18.12.2019 14:49
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2019 14:59
Liczba wyświetleń: 2939

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 18.12.2019 14:50 Grażyna Stankiewicz
2 Rozstrzygnięcie przetargu 18.12.2019 14:49 Grażyna Stankiewicz
bip_menu_bottom