bip_menu_top
print

2019-12-18 14:44:01

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2020r. do 26 czerwca 2020 r.”.

RW.VI.271.22.2019                                                              Data: 18.12.2019 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.22.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2020r. do 26 czerwca 2020 r.”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

AUTOKARCZYK
Sławomir Tokarczyk
Sędziejowice Kolonia 10E lok.1
98 – 160 Sędziejowice

który zaoferował cenę brutto: 99 345,00 zł. Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- wiek autobusów  – 30%,
- dodatkowa usługa – 10%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.12.2019 r., godz. 10:00, złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:
Usługi Transportowe
Krzysztof Krawczyk
ul. Narutowicza 5/39
98-100 Łask

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • wiek autobusów 30%: 22,50 pkt
  • dodatkowa usługa 10%: 10 pkt

Łączna ilość punktów: 92,50 pkt.

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Komunikacji        Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
Niedyszyna 40
97 – 400 Bełchatów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 54,98 pkt
  • wiek autobusów 30%: 30 pkt
  • dodatkowa usługa 10%: 10 pkt

Łączna ilość punktów: 94,98 pkt.

Oferta nr 3:
AUTOKARCZYK
Sławomir Tokarczyk
Sędziejowice Kolonia 10E lok.1
98 – 160 Sędziejowice


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·        cena 60%: 56,85 pkt

·        wiek autobusów 30%: 30 pkt

·        dodatkowa usługa 10%: 8,33 pkt

Łączna ilość punktów:  95,18 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 18.12.2019 14:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2842

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom