bip_menu_top
print

2019-12-09 11:51:16

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych”.

 

RW.VI.271.21.2019                                                   Data: 09.12.2019 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.21.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Beskidzka Energetyka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Warszawska 5
43 – 300 Bielsko - Biała

który zaoferował cenę brutto: 344 840,67 zł. Słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści i 67/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 100%,

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.12.2019 r., godz. 10:00, złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
Beskidzka Energetyka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Warszawska 5
43 – 300 Bielsko - Biała

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%: 100 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Oferta nr 2:
TRMEW Obrót S.A.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%: 99,02 pkt

Łączna ilość punktów:  99,02 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

wz. Wójta mgr Mirosław Potasiak Zastępca Wójta

 

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 09.12.2019 11:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2885

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom