bip_menu_top
print

2019-11-18 15:49:09

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza.

                                                                        

RW.VI.271.14.2019                                                              Data: 18.11.2019 r.

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: „BUDOWA PRZEDSZKOLA
W SĘDZIEJOWICACH”
.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza.

ZAWIADOMIENIE

            Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr.2l w ramach Projektu: ,,BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”.

            Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4,  złożonej przez Wykonawcę:

PPHU Tadeusz Pędziwiatr w siedzibą w Przedłęczu
            Przedłęcze 52
            98-277 Brąszewice

który zaoferował cenę brutto: 11 868 024,00 zł. Słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery złote i 00/100 złotych.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach następujących kryteriów oceny ofert o podanej wadze:

- cena – 60%,

- doświadczenie personelu kluczowego, tj.:

  • kierownika budowy – 20%,
  • kierownika robót sanitarnych – 10%,
  • kierownika robót elektrycznych – 10%

            Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., godz. 10:00, złożono 4 oferty. Poniżej Zamawiający przedstawia wynik porównania i oceny ww. ofert w formie tabelarycznej:

Oferta nr 1:

 

GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach Prawych,

Sierakowice Prawe 141D,

96 – 100 Skierniewice

 

 

 

 

 

 

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 

cena: 52,39 pkt

kierownik budowy: 20 pkt

kierownika robót sanitarnych: 10 pkt

kierownika robót elektrycznych: 10 pkt

 

Łączna ilość punktów:  92,39 pkt

Oferta nr 2:

 

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik z siedzibą w Częstochowie,

al. Bohaterów Monte Cassino 40,
42-200 Częstochowa

Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z .o.o. z siedzibą w Częstochowie,
ul. Starowiejska 5,
42-200 Częstochowa

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 

cena: 50,95 pkt

kierownik budowy: 20 pkt

kierownika robót sanitarnych: 10 pkt

kierownika robót elektrycznych: 10 pkt

 

Łączna ilość punktów:  90,95 pkt

 

Oferta nr 3:

 

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum: ECO-TEAM
Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Częstochowie
ul. Władysława Jagiełły 60,
42-202 Częstochowa;

Partner Konsorcjum: Piotr Machalewski
i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” Sp. j. z siedzibą w Radomsku
ul. Kolejowa 8,
97-500 Radomsko

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 

cena: 46,39 pkt

kierownik budowy: 20 pkt

kierownika robót sanitarnych: 0 pkt

kierownika robót elektrycznych: 0 pkt

 

Łączna ilość punktów:  66,39 pkt

 

Oferta nr 4:

 

PPHU Tadeusz Pędziwiatr z siedzibą
w Przedłęczu

Przedłęcze 52,
98-277 Brąszewice

 

 

 

 

 

 

Punktacja  przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 

cena: 60,00 pkt

kierownik budowy: 20 pkt

kierownika robót sanitarnych: 10 pkt

kierownika robót elektrycznych: 5 pkt

 

Łączna ilość punktów: 95,00 pkt

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak

RW.VI.271.14.2019                                                              Data: 09.01.2020 r.

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: „BUDOWA PRZEDSZKOLA
W SĘDZIEJOWICACH”
.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza.

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

            W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 10.12.2019 r. (sygn.. akt. KIO 2381/19), zgodnie z którym Krajowa Izba Odwoławcza (zwana dalej: KIO) nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenie
z postępowania wykonawcy Tadeusza Pędziwiatr, dokonanie ponownego badania i oceny ofert.

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, ustosunkowując się do powyższego wyroku KIO, informuje, iż:

1) unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Tadeusz Pędziwiatr z siedzibą w Przedłęcze 52, 98-277 Brąszewice,

2) wyklucza z postępowania wykonawcę Tadeusza Pędziwiatr prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Tadeusz Pędziwiatr z siedzibą w Przedłęcze na mocy art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp, ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie wykazał, iż spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 5) ppkt 1.2) lit. b) SIWZ dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Dokumenty złożone przez wykonawcę Pędziwiatr na potwierdzenie posiadania środków finansowych na kwotę 2.000.000 zł nie potwierdziły takich okoliczności. Zakres dokumentów, jakich zamawiający może zażądać
w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wynika z § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej „Rozporządzenie w sprawie dokumentów”). Katalog ten ma charakter zamknięty. Jednym z dokumentów jaki zamawiający może żądać od wykonawców jest informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Z takiej możliwości skorzystał Zamawiający w niniejszym postepowaniu, wymagający od wykonawcy wykazania, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 2 000.000,00 zł.

            Zaświadczenie z dn. 21.10.2019 r. przedstawione przez wykonawcę Pędziwiatr nie wskazuje jakie konkretnie papiery wartościowe są zapisane na rachunku wykonawcy zaś elementem koniecznym dla uznania danego środka niepieniężnego za środek finansowy jest możliwość przypisania mu płynności umożliwiającej niezwłoczne pokrycie ryzyka lub strat. Konieczne jest więc ustalenie płynności danego papieru wartościowego. Pomijając w tym miejscu skomplikowane zagadnienie płynności papierów finansowych na rynku, to oświadczenia złożone przez wykonawcę Pędziwiatr nie określa jakiego rodzaju papiery wartościowe są zapisane na jego rachunku, a tym samym nie sposób podjąć nawet próby określenia poziomu ich płynności. Niezależnie od powyższego, wskazać należy, że ustawodawca nie zdefiniował w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów pojęcia „środków finansowych”. W przypadku pojęcia „środków finansowych” każdorazowo chodzi tutaj o zdolność finansową rozumianą jako możliwość dysponowania środkami pieniężnymi, czego nie można utożsamiać ze sferą majątkową wykonawcy. Jednostki uczestnictwa reprezentujące prawa majątkowe uczestnika funduszu inwestycyjnego czy papiery wartościowe zapisane na rachunku maklerskim nie są tożsame ze środkami pieniężnymi. Stąd złożenie informacji pochodzącej od Banku stwierdzającej stan jednostek uczestnictwa nie potwierdza zdolności finansowej.

            Wykonawca Pędziwiatr nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5) ppkt 1.2) lit. c) SIWZ tj. warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.  Z pkt. 5) ppkt 1.2) lit. c) SIWZ wynika, iż wykonawca miał obowiązek wykazać, iż posiada doświadczanie
w wykonaniu 2 robót budowlanych o wartości co najmniej 3 000 000 brutto każda polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej.

            Ustawodawca w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo budowlane zdefiniował pojęcie „budowa” wskazując, iż należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawodawca wskazał, przez pojęcie roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, zaś w art. 3 ust. 1 pkt 7a wskazał, że przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych,
w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Tym samym przebudowa obiektu budowlanego nie została włączona w zakres definicji „budowy”. Stanowi ona zgodnie
z przywołanymi definicjami odrębną kategorię robót budowlanych. Tym samym uznać należy, że ustawodawca w sposób wyraźny rozróżnia prace budowlane polegające na budowie obiektu budowlanego od prac budowlanych polegających na przebudowie.

            Mając na uwadze powyższe, wykonawca Pędziwiatr nie wykazał spełniania warunku dotyczącego doświadczenia. Jak wynika bowiem z dokumentów inwestycja realizowana na rzecz Gminy Zduńska Wola składała się z dwóch etapów. Etap I obejmował rozbudowę i jego wartość wynosiła 2 251 501,31 zł brutto, a więc była to wartość niższa niż wymagana przez Zamawiającego. Etap II inwestycji obejmował przebudowę Urzędu. Ponieważ jak wskazano powyżej, przebudowa obiektu budowlanego nie mieści się w pojęciu „budowy”, wartość inwestycji Etapu II nie może być wliczona do wartości Etapu I. 

3) powtarza ponownie czynność badania i oceny ofert.

Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 18.11.2019 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020 12:22
Liczba wyświetleń: 3257

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 09.01.2020 12:19 Grażyna Stankiewicz
2 Rozstrzygnięcie przetargu 09.01.2020 12:12 Grażyna Stankiewicz
3 Rozstrzygnięcie przetargu 09.01.2020 12:10 Grażyna Stankiewicz
4 Rozstrzygnięcie przetargu 18.11.2019 15:49 Grażyna Stankiewicz
bip_menu_bottom