bip_menu_top
print

2019-11-13 12:42:25

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l"

RW.VI.271.16.2019                                                   Data: 13.11.2019 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.16.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do   
65 000l”.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1943) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 306 208,50 zł. Słownie: trzysta sześć tysięcy dwieście osiem
i 50/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- termin realizacji dostawy – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.10.2019 r., godz. 11:00, złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:
PETROJET Sp. z o. o.
Kieszek 52
26 – 670 Pionki

 

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 2:
EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • termin realizacji dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Oferta nr 3:
„INTEROIL” SP.J.
Kameccy - Galuba
Kol. Szczerców 4
97 – 420 Szczerców

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 59,84  pkt
  • termin realizacji dostawy 40%: 1,67 pkt

Łączna ilość punktów: 61,51 pkt.

 

 

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję:

o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:

  • PETROJET Sp. z o. o.
    Kieszek 52
    26 – 670 Pionki

W związku z powyższym oferta złożona przez ww. Wykonawcę nie podlegała punktacji.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

wz. Wójta

mgr Mirosław Potasiak

Zastępca Wójta

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 13.11.2019 12:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2822

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom