bip_menu_top
print

2019-11-13 12:35:41

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. "Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 160 000l"

RW.VI.271.15.2019                                                  Data: 13.11.2019 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.15.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do         160 000l”.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 478 224,00 zł. Słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- termin realizacji dostawy – 20%
- wartość opałowa oleju – 20%

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.10.2019 r., godz. 10:00, złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:
PETROJET Sp. z o. o.
Kieszek 52
26 – 670 Pionki

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 58,09 pkt
  • termin realizacji dostawy 20%: 2,5 pkt
  • wartość opałowa oleju 20%: 20 pkt

Łączna ilość punktów: 80,59 pkt.

Oferta nr 2:
EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • termin realizacji dostawy 20%: 20 pkt
  • wartość opałowa oleju 20%: 19,41 pkt

Łączna ilość punktów: 99,41 pkt.

Oferta nr 3:
„INTEROIL” Sp. J. Kameccy - Galuba
Kol. Szczercowska 4
97 – 420 Szczerców

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 59,27 pkt
  • termin realizacji dostawy 20%: 0,83 pkt
  • wartość opałowa oleju 20%: 19,19 pkt

Łączna ilość punktów:  79,29 pkt.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

wz. Wójta

mgr Mirosław Potasiak

Zastępca Wójta

 

 

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 13.11.2019 12:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2878

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom