bip_menu_top
print

2019-09-25 15:37:03

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice”.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.13.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice”.

 

RW.VI.271.13.2019                                                              Data: 25.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje  
o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej:

  • na realizację części I – hotelowanie 37 sztuk bezpańskich psów, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

SCHRONISKO
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
„PSIA OSTOJA”
Pieczyska ul. Szkolna 14
98 – 400 Wieruszów

który zaoferował cenę brutto: 232 874,67 zł. Słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery i 67/100 złotych.

 

·       na realizację części II – odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

 

SCHRONISKO
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
„PSIA OSTOJA”
Pieczyska
ul.
Szkolna 14
98 – 400 Wieruszów

który zaoferował cenę brutto: 132 028,20 zł. Słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia osiem  i 20/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferty niniejszego Wykonawcy uzyskały maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- wskaźnik adopcji  – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.09.2019 r., godz. 10:00, złożono:

2 oferty na wykonanie części I przedmiotowego zamówienia:

Oferta nr 1:
SCHRONISKO
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

„PSIA OSTOJA”

Pieczyska

ul. Szkolna 14

98 – 400 Wieruszów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • wskaźnik adopcji 40%: 0 pkt

Łączna ilość punktów: 60 pkt.

Oferta nr 2:
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko
Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne
Wojtyszki 18
98-277 Brąszewice

Oferta nie podlegała punktacji.

2 oferty na wykonanie części II przedmiotowego zamówienia:

Oferta nr 1:
SCHRONISKO
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

„PSIA OSTOJA”

Pieczyska

ul. Szkolna 14

98 – 400 Wieruszów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60  pkt
  • wskaźnik adopcji 40%: 0 pkt

Łączna ilość punktów: 60 pkt.

Oferta nr 2:
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko
Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne
Wojtyszki 18
98-277 Brąszewice

Oferta nie podlegała punktacji.

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:


Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko
Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne

Wojtyszki 18
98-277 Brąszewice

W związku z powyższym oferta złożona przez ww. Wykonawcę nie podlegała punktacji.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 25.09.2019 15:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3109

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom