bip_menu_top
print

2019-08-07 15:50:22

Rozstrzygniecie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie Gminy Sędziejowice"

RW.VI.271.10.2019                                                              Data: 07.08.2019 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.10.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie Gminy Sędziejowice”.

 

ZAWIADOMIENIE

            Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

            Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1,  złożonej przez Wykonawcę:

WŁODAN

Andrzej Włodarczyk

Spółka Jawna

Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

który zaoferował cenę brutto: 126 241,05 zł. Słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście  czterdzieści jeden i 05/100 złotych.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,

- gwarancja   – 40%,

 

 Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.07.2019 r., godz. 12:00, złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:

WŁODAN
Andrzej Włodarczyk

Spółka Jawna

Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 60% : 60 pkt

·    gwarancja  – 40% : 40 pkt

 

Łączna ilość punktów:  100 pkt

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Czartki 60
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 60% : 54,34 pkt

·    gwarancja  – 40% : 40 pkt

 

Łączna ilość punktów: 94,34 pkt

 

Oferta nr 3:

DROMAK Spółka z o.o.

Poręby 26B

98 – 220 Zduńska WolaPunktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 60% : 47,56 pkt

·    gwarancja  – 40% : 40 pkt

 

 

Łączna ilość punktów:  87,56 pkt

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

            Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

wz.Wójta

mgr Mirosław Potasiak

Zastępca Wójta

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 07.08.2019 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2019 10:12
Liczba wyświetleń: 3174

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygniecie przetargu 07.08.2019 15:50 Grażyna Stankiewicz
bip_menu_bottom