bip_menu_top
print

2019-08-07 15:46:12

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Remont drogi gminnej nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830"

RW.VI.271.9.2019                                                                           Data: 07.08.2019 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.9.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 103057E Rososza – Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830”.

 

ZAWIADOMIENIE

            Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

            Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1,  złożonej przez Wykonawcę:

DROMAK Spółka z o.o.
Poręby 26 B
98-220 Zduńska Wola

który zaoferował cenę brutto: 243 494,24 zł. Słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta  dziewięćdziesiąt cztery i 24/100 złotych.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,

- gwarancja   – 40%,

 

 Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.07.2019 r., godz. 10:00, złożono 4 oferty:

Oferta nr 1:

DROMAK Spółka z o.o.

Poręby 26B

98 – 220 Zduńska Wola

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 60% : 60 pkt

·    gwarancja  – 40% : 40 pkt

 

Łączna ilość punktów:  100 pkt

Oferta nr 2:

WŁODAN
Andrzej Włodarczyk

Spółka Jawna

Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 60% : 58,53 pkt

·    gwarancja  – 40% : 40 pkt

 

Łączna ilość punktów: 98,53 pkt

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Czartki 60
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 60% : 56,94 pkt

·    gwarancja  – 40% : 40 pkt

 

Łączna ilość punktów:  96,94 pkt

Oferta nr 4:

COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62 – 070 Palędzie

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 60% : 55,35 pkt

·    gwarancja  – 40% : 40 pkt

 

Łączna ilość punktów: 95,35 pkt.

 

         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

         Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

wz. Wójta

mgr Mirosław Potasiak

Zastępca Wójta

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 07.08.2019 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2019 10:12
Liczba wyświetleń: 3025

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 07.08.2019 15:46 Grażyna Stankiewicz
bip_menu_bottom