bip_menu_top
print

2019-07-05 16:37:45

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa na odcinku od km 0+000 do km 0+660"

RW.VI.271.7.2019                                                                           Data: 04.07.2019 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.7.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa na odcinku od km  0 + 000 do km 0 + 660”.

ZAWIADOMIENIE

            Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje
o wyniku postępowania.

            Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3,  złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i mostowych Sp. z o.o.
            Czartki 60
            98-200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 161 997,88 zł. Słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem i 88/100 złotych.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,

- gwarancja   – 40%,

 

            Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.06.2019 r., godz. 10:00, złożono 4 oferty:

Oferta nr 1:

DROMAK Spółka z o.o.

Poręby 26B

98 – 220 Zduńska Wola

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 60% : 55,34 pkt

·    gwarancja  – 40% : 40 pkt

 

Łączna ilość punktów:  95,34 pkt

 

Oferta nr 2:

„BUD-TRANS”
Roboty Budowlano – Drogowe

Maria Karbowiak

ul. Uniejowska 170A
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 60% : 57,51 pkt

·    gwarancja  – 40% : 40 pkt

 

Łączna ilość punktów: 97,51 pkt

 

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Czartki 60
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 60% : 60 pkt

·    gwarancja  – 40% : 40 pkt

 

 Łączna ilość punktów:  100 pkt

Oferta nr 4:

WŁODAN Andrzej Włodarczyk
Spółka Jawna
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·    cena 60% : 57,68 pkt

·    gwarancja  – 40% : 40 pkt

 

 

Łączna ilość punktów: 97,68 pkt.

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

            Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 05.07.2019 16:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3100

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom