bip_menu_top
print

2018-12-11 14:57:51

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r.”.

RW.VI.271.16.2018                                            Data: 11.12.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bełchatowie Sp. z o.o.
Niedyszyna 40
97 – 400 Bełchatów

który zaoferował cenę brutto: 99 449,16 zł. Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć i 16/100 złotych.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- wiek autobusów  – 30%,
- dodatkowa usługa – 10%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.11.2018 r., godz. 10:00, złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bełchatowie Sp. z o.o.
Niedyszyna 40
97 – 400 Bełchatów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • wiek autobusów 30%: 30 pkt
  • dodatkowa usługa 10%: 10 pkt

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

 

Oferta nr 2:
AUTOKARCZYK
Sławomir Tokarczyk
Sędziejowice Kolonia 10E lok.1
98 – 160 Sędziejowice


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60%: 56,84 pkt

·         wiek autobusów 30%: 0 pkt

·         dodatkowa usługa 10%: 5 pkt

Łączna ilość punktów:  61,84 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

 

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 11.12.2018 14:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3570

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom