bip_menu_top
print

2018-11-23 11:54:11

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice”.

RW.VI.271.13.2018                                                         Data: 23.11.2018r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.13.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice”.

 ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

EKO-REGION Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów
ul. Bawełniana 18

 

który zaoferował cenę brutto: 1 620 000,00 zł. Słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- edukacja ekologiczna – 10%,
- aspekt środowiskowy – 30%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.10.2018 r., godz. 10:00, złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:
EKO-REGION Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów
ul. Bawełniana 18

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • edukacja ekologiczna 10%: 10 pkt
  • aspekt środowiskowy 30%: 30 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

 

 

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 23.11.2018 11:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3549

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom