bip_menu_top
print

2018-11-08 14:17:00

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l”.

RW.VI.271.15.2018                                                                                  Data: 08.11.2018r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.15.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l”.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 335 790,00 zł. Słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- termin realizacji dostawy – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.10.2018 r., godz. 10:00, złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
PETROJET Sp. z o. o.
Kieszek 52
26 – 670 Pionki

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 53,62  pkt
  • termin realizacji dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów: 93,62 pkt.

Oferta nr 2:
EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • termin realizacji dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 08.11.2018 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2018 14:17
Liczba wyświetleń: 3534

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 08.11.2018 14:17 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom