bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-10-26 14:30:30

Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1

Wójt Gminy Sędziejowice

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1

 

1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 16,00 m2 położony w Sędziejowicach przy ul. Łódzkiej 1 A/1 (działki nr 106/3 oraz 106/4; 20 obręb Sędziejowice).

Lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (z wyłączeniem sprzedaży alkoholu), na okres 5 lat z możliwością przedłużenia.

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

 

2. WNOSZENIE OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem 1 m2 powierzchni wynosi 21,00zł/m2.

Czynsz płatny miesięcznie, zgodnie z wystawioną fakturą, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

Wynajmujący ma prawo z dniem 30 marca każdego roku do zmiany wysokości stawki czynszu za jednostronnym powiadomieniem pisemnym, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Wzrost stawki czynszu nie może przekraczać średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Sędziejowice.

Oprócz czynszu za najem, Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowy na dostawy mediów i wywóz nieczystości oraz ponosić koszty z nich wynikające.

 

3. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

16.11.2018r. godz. 10.00 (piątek)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6 – sala B parter.

 

4. UDZIAŁ W PRZETARGU:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 500,00 zł na konto GJUK w Sędziejowicach nr 45 9263 0000 0524 7893 2005 0007 w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, najpóźniej do dnia 15.11.2018r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy GJUK w Sędziejowicach.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem.

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

- Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.

- Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.

- Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

- Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.

- Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.

- Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.

- Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu tj. 21,00zł/m2/netto.

- Postąpienie nie może być niższe niż 1,00 zł/netto.

- Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.

- Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.

- Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

- Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.

- Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.

- Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 2-krotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu brutto przed podpisaniem umowy, przy czym na poczet kaucji zaliczone zostanie wpłacone przez niego wadium. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Najemcę najmu i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających w umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana na rachunek Najemcy.

- Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Przystosowanie pomieszczeń do prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie handlu z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych, (w tym zgodnie z przepisami sanitarnymi) leży w gestii Najemcy. Wszelkie ulepszenia w lokalu mogą być wprowadzone tylko za zgodą Wynajmującego. Wynajmujący nie zwraca nakładów poniesionych na przedmiot najmu.

Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z GJUK w Sędziejowicach

tel. 43-67-112-26.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie GJUK w Sędziejowicach Sędziejowice-Kolonia 12 lub telefonicznie pod nr 43 67-112-26.

 

Informacje o artykule

Autor: Paulina Kotulska
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 26.10.2018 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2018 13:38
Liczba wyświetleń: 1128

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1 26.10.2018 13:37 Marek Kidawski
2 Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1 26.10.2018 13:35 Marek Kidawski
bip_menu_bottom