bip_menu_top
print

2018-10-02 11:14:35

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 103055E Kamostek – Sędziejowice – Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 0+636

RW.VI.271.10.2018                                                                            Data: 02.10.2018r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.10.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 103055E Kamostek – Sędziejowice – Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 0+636”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

WŁODAN Andrzej Włodarczyk
Spółka Jawna
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

który zaoferował cenę brutto: 249 531,37 zł. Słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden i 37/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.08.2018 r., godz. 10:00, złożono 4 oferty:

Oferta nr 1:
DROMAK Spółka z o.o.
Poręby 26B
98 – 220 Zduńska Wola


Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 2:
WŁODAN Andrzej Włodarczyk
Spółka Jawna
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60%: 60 pkt
 • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Oferta nr 3:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Czartki 60
98 – 200 Sieradz

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 4:
Jolanta Piotrowska
Żagliny 33
98 – 160 Sędziejowice


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60%: 50,96 pkt
 • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  90,96 pkt.

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców:

 1. DROMAK Spółka z o.o.
  Poręby 26B
  98 – 220 Zduńska Wola
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
  Czartki 60
  98 – 200 Sieradz

W związku z powyższym oferty złożone przez ww. Wykonawców nie podlegały punktacji.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

Wz. Wójta

mgr Mirosław Potasiak
Zastępca Wójta

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 02.10.2018 11:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3538

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom