bip_menu_top
print

2018-09-24 10:20:20

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. "Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach"

RW.VI.271.11.2018                                                                                 Data: 24.09.2018r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.11.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach”.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54 – 428 Wrocław

który zaoferował cenę brutto: 196 677,00 zł. Słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektrykę oraz powłokę lakierniczą– 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.09.2018 r., godz. 10:00, złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:
Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54 – 428 Wrocław

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektrykę oraz powłokę lakierniczą 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

 

 

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 24.09.2018 10:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3450

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom