bip_menu_top
print

2018-06-07 13:15:29

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa istniejącego budynku szkolnego w m. Dobra - na przedszkole"

RW.VI.271.7.2018                                                                                    Data: 07.06.2018r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.7.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa istniejącego budynku szkolnego  w m. Dobra – na przedszkole”. 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

WiB” s.c. Stanisław Węzikowski, Jan Byczkowski
ul. Piastowska 2/16
98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 560 000,00 zł. Słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2018 r., godz. 10:00, złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
Zakład Remontowo – Budowlany
POLBUD” mgr inż. Andrzej Podsiadły
ul. Dworska 19
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 42,62 pkt
  • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  82,62 pkt.

Oferta nr 2:
WiB” s.c. Stanisław Węzikowski, Jan Byczkowski
ul. Piastowska 2/16
98 – 200 Sieradz


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60  pkt
  • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

Wójt

Jerzy Kotarski

 

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 07.06.2018 13:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3568

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom