bip_menu_top
print

2018-05-02 11:41:11

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Przebudowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia

RW.VI.271.6.2018                                                                                   Data: 02.05.2018r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.6.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Sędziejowicach – bieżnia” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Leszek Kułak
Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu
ul. Lawendowa 1
66 – 440 Skwierzyna

który zaoferował cenę brutto: 547 272,20 zł. Słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa i 20/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- okres gwarancji jakości – 20%,
- doświadczenie kierownika budowy – 20%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.04.2018 r., godz. 10:00, złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:
Leszek Kułak
Budownictwo Sportowe
Inżynieria Krajobrazu
ul. Lawendowa 1
66 – 440 Skwierzyna

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • okres gwarancji jakości 20%: 20 pkt
  • doświadczenie kierownika budowy 20%: 20 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Oferta nr 2:
ACTIVA
Longin Witkowski
ul. Narutowicza 53 lok. 6
90 – 130 Łódź


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 59,32 pkt
  • okres gwarancji jakości 20%: 20 pkt
  • doświadczenie kierownika budowy 20%: 0 pkt

Łączna ilość punktów:  79,32 pkt.

Oferta nr 3:
„BELLSPORT”
Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41 – 923 Bytom

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 55,73 pkt
  • gwarancja 20%: 20 pkt
  • doświadczenie kierownika budowy 20%: 20 pkt

Łączna ilość punktów:  95,73 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 02.05.2018 11:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3481

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom