bip_menu_top
print

2018-03-21 10:14:22

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2500 ton”

RW.VI.271.5.2018                                                             Data: 21.03.2018r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.5.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2500 ton”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 5, złożonej przez Wykonawcę:

PPHU Beata Pająk
Biała 49
98 – 332 Rząśnia

który zaoferował cenę brutto: 142 490,00 zł. Słownie: sto czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- termin dostawy – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.03.2018 r., godz. 10:00, złożono 6 ofert:

Oferta nr 1:
KRUSZYWOSORT PPHU
Wiktor Siadaczka
ul. Marglowa 83
26 – 600 Radom

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 2:
„MADURA” Gierasińska Anna
Kowala – Kolonia 12B
26 – 624 Kowala


Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 3:
Rosiński Logistics
Filip Rosiński
ul. Wrzosowa 12
98 – 220 Zduńska Wola

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 4:
„OL – BUD” Olga Pilśniak
ul. Zachodnia 4
98 – 330 Pajęczno


Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 5:
PPHU Beata Pająk
Biała 49
98 – 332 Rząśnia

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60%: 60 pkt
 • termin dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Oferta nr 6:
P.H.U. „PRZEMTRANS”
Przemysław Wcisły
Marzenin
ul. Cicha 3
98 – 160 Sędziejowice

Oferta nie podlegała punktacji.

 

 

 

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję:

 1. o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:
  • KRUSZYWOSORT PPHU
   Wiktor Siadaczka
   Marglowa 83
   26 – 600 Radom
 2. o wykluczeniu Wykonawców:
  • „MADURA” Gierasińska Anna
   Kowala – Kolonia 12B
   26 – 624 Kowala
  • Rosiński Logistics
   Filip Rosiński
   Wrzosowa 12
   98 – 220 Zduńska Wola
  • „OL – BUD” Olga Pilśniak
   Zachodnia 4
   98 – 330 Pajęczno
  • H.U. „PRZEMTRANS”
   Przemysław Wcisły
   Marzenin
   ul. Cicha 3
   98 – 160 Sędziejowice

W związku z powyższym oferty złożone przez ww. Wykonawców nie podlegały punktacji.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

Wójt

Jerzy Kotarski

 

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 21.03.2018 10:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3557

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom