bip_menu_top
print

2018-03-21 10:00:10

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592”

RW.VI.271.2.2018                                                            Data: 21.03.2018r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.2.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592”.

 ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.
Czartki 60
98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 431 380,82 zł. Słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt i 82/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.03.2018 r., godz. 10:00, złożono 4 oferty:

Oferta nr 1:
WŁODAN
Andrzej Włodarczyk
Spółka Jawna
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

Oferta nie podlegała punktacji.

 

 

Oferta nr 2:
Firma Usługowo Handlowa „MARTOM” Mariusz Rubajczyk
ul. Osmolińska 8/12 m. 56
98 – 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 56,93 pkt
  • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  96,93 pkt.

Oferta nr 3:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.
Czartki 60
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Oferta nr 4:
Jolanta Piotrowska
Żagliny 33
98 – 160 Sędziejowice


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 57,75 pkt
  • gwarancja 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  97,75 pkt.

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:

WŁODAN
Andrzej Włodarczyk
Spółka Jawna
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

W związku z powyższym oferta złożona przez ww. Wykonawcę nie podlegała punktacji.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 21.03.2018 10:00
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2018 10:02
Liczba wyświetleń: 3706

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 21.03.2018 10:00 Michał Ułański
bip_menu_bottom