bip_menu_top
print

2017-12-07 08:54:59

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l"

RW.VI.271.18.2017                                                                     Data: 07.12.2017r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.18.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 274 228,50 zł. Słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem i 50/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- termin realizacji dostawy – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.12.2017 r., godz. 10:00, złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
PETROJET Sp. z o. o.
Kieszek 52
26 – 670 Pionki

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 58,14  pkt
  • termin realizacji dostawy 40%: 4,44 pkt

Łączna ilość punktów: 62,58 pkt.

Oferta nr 2:
EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • termin realizacji dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

Wójt 

Jerzy Kotarski

 

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 07.12.2017 08:54
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 08:56
Liczba wyświetleń: 3844

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 07.12.2017 08:54 Michał Ułański
bip_menu_bottom