bip_menu_top
print

2017-11-28 13:01:56

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2018r. do 22 czerwca 2018r.”

RW.VI.271.15.2017                                                                   Data: 28.11.2017r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.15.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2018r. do 22 czerwca 2018r.”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bełchatowie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
97 – 400 Bełchatów

który zaoferował cenę brutto: 99 186,00 zł. Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- wiek autobusów  – 30%,
- dodatkowa usługa – 10%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.11.2017 r., godz. 10:00, złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bełchatowie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
97 – 400 Bełchatów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • wiek autobusów 30%: 30 pkt
  • dodatkowa usługa 10%: 8,33 pkt

Łączna ilość punktów: 98,33 pkt.

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Zduńska Wola Sp. z o. o.
ul. Łaska 36
98 – 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 58,71 pkt
  • wiek autobusów 30%: 18 pkt
  • dodatkowa usługa 10%: 5,08 pkt

Łączna ilość punktów:  81,79 pkt.

Oferta nr 3:
AUTOKARCZYK
Sławomir Tokarczyk
Sędziejowice Kolonia 10E lok.1
98 – 160 Sędziejowice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 59,66 pkt
  • wiek autobusów 30%: 24 pkt
  • dodatkowa usługa 10%: 10 pkt

Łączna ilość punktów:  93,66 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 28.11.2017 13:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3606

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom