bip_menu_top
print

2017-11-28 11:10:39

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 340 000,00 zł"

RW.VI.271.16.2017                                                                    Data: 28.11.2017r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.16.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 340 000,00 zł”.

 ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie
ul. Klonowska 2
98 – 360 Lututów

który zaoferował cenę brutto: 203 359,89 zł. Słownie: dwieście trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć i 89/100 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 100 %.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.11.2017 r., godz. 10:00, złożono 8 ofert:

Oferta nr 1:
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie
ul. Klonowska 2
98 – 360 Lututów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

cena 100%: 100 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 2:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Łodzi
ul. Łąkowa 29
90 – 554 Łódź

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 3:
Bank Spółdzielczy w Strykowie
ul. Warszawska 29
95 – 010 Stryków


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

cena 100%: 97,50 pkt

Łączna ilość punktów: 97,50 pkt.

Oferta nr 4:
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 31
98 – 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

cena 100%: 84,42 pkt

Łączna ilość punktów: 84,42 pkt.

Oferta nr 5:
Bank Spółdzielczy w Warcie
Oddział Buczek
ul. Parkowa 1
98 – 113 Buczek

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

cena 100%: 95,59 pkt

Łączna ilość punktów: 95,59 pkt.

Oferta nr 6:
Bank Spółdzielczy w Poddębicach
ul. Łódzka 33
99 – 200 Poddębice


Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 7:
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej
w Łowiczu
ul. Stary Rynek 18
99 – 400 Łowicz

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 8:
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie
ul. Piłsudskiego 14
97 – 400 Bełchatów


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

cena 100%: 96,06 pkt

Łączna ilość punktów: 96,06 pkt.

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego
  Oddział w Łodzi
  Łąkowa 29
  90 – 554 Łódź
 • Bank Spółdzielczy w Poddębicach
  Łódzka 33
  99 – 200 Poddębice
 • Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej
  w Łowiczu
  Stary Rynek 18
  99 – 400 Łowicz

W związku z powyższym oferty złożone przez ww. Wykonawców nie podlegały punktacji.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 28.11.2017 11:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3693

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom