bip_menu_top
print

2017-11-24 11:39:41

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych"

RW.VI.271.17.2017                                                                         Data: 24.11.2017r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.17.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4, złożonej przez Wykonawcę:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30 – 417 Kraków

który zaoferował cenę brutto: 423 848,41 zł. Słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem i 41/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 100 %.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.11.2017 r., godz. 10:00, złożono 5 ofert:

Oferta nr 1:
PGE Obrót S. A.
ul. 8 – go Marca 6
35 – 959 Rzeszów
PGE Obrót S. A.
Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1
22 – 400 Zamość

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%:  97,73 pkt

Łączna ilość punktów: 97,73 pkt.

Oferta nr 2:
Innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00 – 347 Warszawa

 


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%:  99,55 pkt

Łączna ilość punktów:  99,55 pkt.

Oferta nr 3:
CORRENTE” Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05 – 850 Ożarów Mazowiecki

 

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 4:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30 – 417 Kraków

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%:  100 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

Oferta nr 5:
Energa Obrót SA
Al. Grunwaldzka 472
80 – 309 Gdańsk

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 100%:  99,29 pkt

Łączna ilość punktów:  99,29 pkt.

 

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:

CORRENTE” Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05 – 850 Ożarów Mazowiecki

W związku z powyższym oferta złożona przez ww. Wykonawcę nie podlegała punktacji.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 24.11.2017 11:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3651

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom