bip_menu_top
print

2017-09-15 12:42:34

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z tereny Gminy Sędziejowice

RW.VI.271.14.2017                                                                                  Data: 15.09.2017r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.14.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej:

 • na realizację części I – hotelowanie 70 sztuk bezpańskich psów, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko
Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
92 – 411 Łódź

który zaoferował cenę brutto: 251 412,00 zł. Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwanaście i 00/100 złotych.

 • na realizację części II – odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko
Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
92 – 411 Łódź

który zaoferował cenę brutto: 74 292,00 zł. Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa  i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferty niniejszego Wykonawcy uzyskały maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- wskaźnik adopcji  – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.09.2017 r., godz. 10:00, złożono

 1. 2 oferty na wykonanie części I przedmiotowego zamówienia:

Oferta nr 1:
ŻWIR – MAX FRIMA
Przemysław Skupiński
Dąbrówka Strumiany
ul. Pogodna 37
95 – 100 Zgierz


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60%: 24 pkt
 • wskaźnik adopcji 40%: 0 pkt

Łączna ilość punktów: 24 pkt.

Oferta nr 2:
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko
Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
92 – 411 Łódź

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60%: 60 pkt
 • wskaźnik adopcji 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

b. 2 oferty na wykonanie części II przedmiotowego zamówienia:

Oferta nr 1:
ŻWIR – MAX FRIMA
Przemysław Skupiński
Dąbrówka Strumiany
ul. Pogodna 37
95 – 100 Zgierz


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60%: 24,42  pkt
 • wskaźnik adopcji 40%: 0 pkt

Łączna ilość punktów: 24,42 pkt.

Oferta nr 2:
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko
Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
92 – 411 Łódź

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60%: 60 pkt
 • wskaźnik adopcji 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 15.09.2017 12:42
Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2017 12:43
Liczba wyświetleń: 3868

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 15.09.2017 12:43 Michał Ułański
2 Rozstrzygnięcie przetargu 15.09.2017 12:42 Michał Ułański
bip_menu_bottom