bip_menu_top
print

2017-09-07 11:06:30

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 79 000 l

RW.VI.271.13.2017                                                                                  Data: 07.09.2017r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.13.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 79 000l”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 187 538,10 zł. Słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem i 10/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- termin realizacji dostawy – 20%,
- wartość opałowa oleju – 20%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.09.2017 r., godz. 10:00, złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
MKAJ Skorupa Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 109
91 – 203 Łódź

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 57,61 pkt
  • termin realizacji dostawy 20%: 0,91 pkt
  • wartość opałowa oleju 20%: 19,81 pkt

Łączna ilość punktów: 78,33 pkt.

Oferta nr 2:
EKO – OIL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Monice 3
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60%: 60 pkt
  • termin realizacji dostawy 20%: 20 pkt
  • wartość opałowa oleju 20%: 20 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

 

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 07.09.2017 11:06
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2017 11:07
Liczba wyświetleń: 3738

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 07.09.2017 11:06 Michał Ułański
bip_menu_bottom